Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular çöz. Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular online çöz

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular çöz. Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular online çöz

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular çöz.Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular Çöz

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorularonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular çöz. Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular online çöz

Online Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki işlemlerin hangisi bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varma sürecine örnektir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir?

Soru 3


Bir araştırmacı özel öğretim yöntemleri dersinde bir sınıfta öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri, diğer sınıfta ise öğretmen merkezli yöntem ve teknikleri uygulamış ve her iki sınıftaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasındaki başarı ve tutum puanları arasındaki farkları incelemiştir.

Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkanı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir.

Bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Deneysel çalışmalar, değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi amaçlayan araştırma desenleridir.

Aşağıdaki konularından hangisi deneysel bir araştırma çalışması yapmayı gerektirir?

Soru 6


Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir.

Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Matematik dersinde bilgisayar programlarından yararlanmanın öğrencilerin matematik başarısına etkisini ölçmeyi planlayan bir öğretmen, bir sınıfında geleneksel öğretim yöntemin kullanırken diğer bir sınıfında ise işlenen her konudan sonra bilgisayar programıyla alıştırmalar yaptırmaktadır.

Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Bir araştırmada X ve Y değişkenleri arasında sıfıra yakın bir ilişki bulunmuştur.

Bu değişkenler aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir?

Soru 9


İki değişkenden birisinin değeri artarken diğerinin düşmesi, iki değişken arasında negatif korelasyon olduğunu gösterir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyonun negatif olması beklenir?

Soru 10


Bir grup öğrencinin tarih, coğrafya, felsefe ve yabancı dil testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Çıkmış Soru

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?

Soru 11


Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi ölçülürken dolaylı ölçme yapılır?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi mutlak ölçütün kullanıldığı değerlendirmeye örnektir?

Soru 14


Aşağıdaki değerlendirme süreçlerinin hangisinde bağıl ölçüt kullanışmıştır?

Soru 15


(I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. (V) Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava giren Ayşe, 80 puan alarak sınavda başarılı olur.

Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiştir?

Soru 16


I. Matematik sorularının % 75'ini, fizik sorularının da % 60'ını doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılır.

II. İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25'tir.

III. Sınavda 65'in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler.

IV. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler.

Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme ölçütünü ifade etmektedir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi bağıl değerlendirmede kullanılan bir ölçüt değildir?

Soru 18


Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin ölçüt alınması, bağıl değerlendirmeye örnek oluşturmaz?

Paylaş

Etiketler: