Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2

Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 çöz. Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 online çöz

Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 çöz. Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 online çöz

Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 çöz.Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 Çöz

Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 çöz. Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 online çöz

Online Ölçme İstatistiki İşlemler Çıkmış Sorular 2 Soruları çöz

Soru 1


Bir yükseköğretim programında öğrencilerin genel notları ara sınavın % 40’ı ile genel sınavın % 60’ı toplanarak oluşturulmaktadır.

Bu yükseköğretim programında geçme notu 60 olduğuna göre, ara sınavdan 45 puan alan bir öğrencinin dersi geçmesi için genel sınavdan en az kaç puan alması gerekir?

Soru 2


Duygu Öğretmen, birinci sınavda modun (tepe değerin) üzerinde puan alan öğrencilerine işbirliğine dayalı grup çalışmasında, istedikleri arkadaşlarıyla çalışma şansı vereceğini açıklar. Bu sınava ilişkin puan dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Bu sınıfta kaç öğrenci grup arkadaşlarını seçebilecektir?

Soru 3


Bir okulda bulunan sekizinci sınıf öğrencileri beş şubeden oluşmaktadır. Bu öğrenciler eğitim öğretim yılı başında, altıncı ve yedinci sınıf matematik dersinin önemli kazanımlarının ölçüldüğü 100 maddelik bir sınava girmiştir. Şubelere göre, öğrencilerin puan ortalamaları ve standart sapmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Buna göre, diğer değişkenler sabit tutulduğunda, bu şubelere derse girecek bir matematik öğretmeninin hangi şubede daha çok zorlanması beklenir?

Soru 4


4. ve 66. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda beş ayrı teste ait bilgiler verilmiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Tabloya göre, adaylara en zor gelen test hangisidir?

Soru 5


Tabloya göre, ölçmenin standart hatası en büyük olan test hangisidir?

Soru 6


Bir aday, şans başarısı düzeltme formülü kullanılmayan ve bağıl değerlendirme yapılan bu testlerin her birinde 40 soruyu doğru cevaplamışsa, adayın en başarısız olduğu test hangisidir?

Soru 7


Bir ölçme kuramına göre, bireyin bir maddeye doğru yanıt verme olasılığının bireyin yeteneğiyle bağlantılı olduğu varsayılmakta ve bu ilişki Madde Karakteristik Fonksiyonu (MKF) ile ifade edilmektedir. MKF, bireyin ilgili yetenek düzeyi ile maddeye doğru yanıt verme olasılığı (p) arasındaki ilişkinin grafik gösterimidir. İyi işleyen bir madde için, yetenek düzeyi arttıkça bireyin maddeye doğru yanıt verme olasılığı artmakta, yetenek düzeyi azaldıkça da doğru yanıt verme olasılığı düşmektedir.

Buna göre, ayırt ediciliği uygun olan bir madde için Madde Karakretistik Fonksiyonu (MKF) aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8


Aşağıdaki tabloda beş seçenekli çoktan seçmeli bir maddenin analizi verilmiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Tablodaki bilgilere göre,

I. A seçeneği doğru cevap olursa madde ayırt ediciliği en yüksek olur.

II. B seçeneği doğru cevap olursa kolay bir madde olur.

III. E seçeneği doğru cevap olursa zor bir madde olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

Soru 9


Durmuş Ali Öğretmen, iki farklı lise 1. sınıf şubesine matematik sınavı uygulamıştır. İki uygulama sonucunda her iki sınıfta da puan dağılımı tek modlu simetrik bir yapıda olmuştur. İki şubenin puan ortalaması aynı, standart sapmaları ise farklı hesaplanmıştır.

Bu iki şubenin puan dağılımları grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Soru 10


Bir okulda öğrencilerin gelişimini izlemek amacıyla, bir hafta arayla, 100’er maddelik paralel iki test uygulanmıştır. Bu iki uygulamadan elde edilen doğru cevap ortalamaları, standart sapmalar ve Zeynep adlı öğrencinin doğru cevap sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Zeynep’in durumuyla ilgili olarak

I. Mutlak başarı düzeyi artmıştır.

II. T standart puanı artmıştır.

III. Sınıf içindeki sıralamada yükselmiştir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 11


11. ve 12. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin zaman içindeki gelişimini izlemek amacıyla, 80’er maddelik çoktan seçmeli beş test geliştirilmiştir. Bu testler ocak ayından itibaren her ay okuldaki tüm 6. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Puanlamada doğru cevaplanmış maddelere 1, yanlış cevaplara ve cevaplanmamış maddelere ise 0 puan verilmiştir.

Aşağıda, Burcu’nun bu testlerdeki doğru cevap sayılarına ve z standart puanlarına ait grafikler verilmiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Burcu’nun durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 12


Nisan ayında uygulanan testin standart sapması 6 olduğuna göre, bu testten 64 soruyu doğru cevaplayan bir öğrencinin T standart puanı kaç olur?

Soru 13


Bir matematik öğretmeni dönem sonunda 24 kişilik sınıfında birçok konuyu kapsayan çoktan seçmeli bir test uygulamıştır. Bu testte ondalık sayılar konusundan beş madde bulunmaktadır. Bu beş maddelik alt testin her bir maddesindeki seçenekleri işaretleyen öğrenci sayılarını aşağıdaki tabloda özetlemiştir. Doğru cevap olan seçenekleri yıldız işareti (*) ile göstermiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Bu beş maddelik alt testin ortalaması kaçtır?

Soru 14


14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

2000 öğrencinin bulunduğu bir okuldan, matematik bilgi yarışması için 4 kişilik bir takımın oluşturulması hedeflenmektedir. Takıma alınacak başarılı öğrencileri seçmek amacıyla okuldaki tüm öğrenciler 50 maddelik çoktan seçmeli bir başarı testine alınacaktır.

Belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanan bir sınavdan alınan puanların frekans grafiğinin aşağıdakilerden hangisine en yakın olması beklenir?

Soru 15


Yapılan bu değerlendirme işleminde, mutlak ölçüt kullanılmasına bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenebilir?

Soru 16


Bir öğretmen, 100 öğrenciye uygulamış olduğu testten elde edilen ham puanları z standart puanlarına önüştürmüştür. Aşağıdaki tabloda, beş öğrencinin ham puanları ve z puanları verilmiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler Çıkmış Sorular

Öğretmen bir öğrencinin puan dönüşümünde hata yaptığına göre, hatalı puan hangi öğrenciye aittir?

Soru 17


Bir tarih öğretmeni, 6A ve 6B şubelerindeki öğrencilere aynı testi uygulamıştır. Şubelerdeki puan dağılımına ait betimsel istatistikleri aşağıdaki tabloda vermiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Bu tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 18


Aşağıda, 8. sınıf öğrencilerine uygulanan uluslararası bir sınavın fen bilimleri alt testinde yer alan çoktan seçmeli bir madde, bu maddenin ölçtüğü bilişsel düzey ve madde istatistikleri verilmiştir.

Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: