Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 çöz. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 online çöz

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 çöz. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 online çöz

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 çöz.Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 Çöz

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 çöz. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 online çöz

Online Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3 Soruları çöz

Soru 1


Boğazlar sorununun ortaya çıkmasında;

I. Hünkar İskelesi,

ll. Paris,

lll. Berlin

antlaşmalarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde;

I. denge,

ll. elindeki toprakları koruma,

lll. kaybettiği toprakları geri alma

politikalarının uygulanış sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 3


1829 yılında Edirne Antlaşması'yla Yunanistan; 1878 Berlin Antıaşması'yla da Sırbistan, Romanya ve Karadağ Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır.

Buna göre;

I. Ulusçuluk akımı Osmanlı ülkesinde de etkili olmaya başlamıştır.

ll. Balkanlar'ın siyasi haritasında ciddi değişiklikler olmaya başlamıştır.

lll. Osmanlı'nın Balkanlar'da hiç toprak parçası kalmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinde l.de verilenin ll.ye neden olduğu savunulamaz?

Soru 5


I. Londra Boğazlar Sözleşmesi

ll. Paris Antlaşması

lll. Berlin Antlaşması

Osmanlı Devleti ile ilgili olarak verilen yukarıdaki antlaşmaların oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 6


I. Bükreş Antlaşması

ll. Edirne Antlaşması

lll. Berlin Antlaşması

Osmanlı Devleti'nin 19. yy.da imzalamış olduğu yukarıdaki anlaşmalardan hangilerinde Sırplarla ilgili bir düzenleme yer almıştır?

Soru 7


Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi'nde sömürgecilik yarışı ve ulusçuluk düşüncesi yüzünden ciddi toprak kayıplarına uğramıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sömürgecilik yarışı yüzünden kaybedilen yerlerden değildir?

Soru 8


XIX yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde Rusya "Panslavizm", Almanya "Doğuya doğru", Avusturya "Viyana' dan Selanik'e" adlı projeler geliştirmişlerdir.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. topraklarının çıkar çatışmaianna sahne olduğu,

Il. Avusturya'nın milliyetçilik hareketlerinin aleyhinde yayılma siyaseti izlediği,

lll. Almanya'nın Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde l.de verilenin ll.ye ortam hazırladığı söylenemez?

Soru 10


XVII. yüzyıldan itibaren güçlü bir kara devleti haline gelen Rusya'nın dışa açıiabilmesi için gerekli limanları yoktu. Rusya 'nın tarihi ideali sıcak denizlere (Akdeniz) ulaşmaktı.

Rusya bu idealini gerçekleştirebiirnek için;

I. Balkanlar,

ll. Kafkaslar,

lll. Boğazlar

bölgelerinden hangilerini kullanmaya çalışmıştır?

Soru 11


1853 - 1856 Kırım Savaşı'nın çıkmasına sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar altın ve gümüş paralar kullanılmıştır. 1839'da Kaime-i Nakdiye-i Mutebere adı verilen ilk kağıt para basılmıştır. Ancak bu paranın sahteleri yapılınca 1863'te tedavülden kaldırılmıştır. Abdülmecit Dönemi'nde meddiye ve kuruş para birimleri oluşturulmuştur. Bütün bu gelişmelere rağmen Osmanlı parasının istikrarı sağlanamamıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisininin etkili olduğu savunulamaz?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nde ayrılarak bağımsızlığını kazanan uluslar ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'nde kaybettiği topraklar arasında gösterilemez?

Soru 15


1878 Ayastefanos Antiaşması XIX. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkilerinde dönüm noktası olmuştur. Rusya Osmanlı Devleti üzerine isteklerini gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Bu durum Batılı devletleri rahatsız etmiştir.

Buna göre;

I. Rusya 'nın güdümünde Büyük Bulgar Krallığı kurulacaktır.

ll. Girit'te ıslahat yapılacaktır.

lll. Osmanlı ülkesinde Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır.

maddelerinden hangilerinin Batılı devletlerin çıkarlarına ters düştüğü savunulabilir?

Soru 16


Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi ile ilgili değildir?

Soru 17


Osmanlı Devleti 19.yy.da galip gelmiş olmasına rağmen yenilmiş muamelesini aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde görmüştür?

Soru 18


Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Etiketler: