Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular çöz.Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular çöz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular online çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular Çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular çöz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular çöz

Online Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerin hangisi tımarlı sipahinin görevlerinden değildir?

Soru 2


II. Mahmut döneminden cumhuriyet dönemine kadar çıkarılan Osmanlı devletinin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Osmanlı devletinde askerlik görevini üstlenen ve vergiden muaf olan sınıfa seyfiye denirdi.

Aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfının üyelerinden biri değildir ?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde başkent olan şehirlerden biri değildir ?

Soru 5


Osmanlılarda 19 Yüzyıla kadar aşağıdaki sanat dallarından hangisinde eser verilmemiştir?

Soru 6


Osmanlı devletinde 19 Yüzyıla kadar devlet ve ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en üst mahkeme organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Osmanlı devletinde 19 Yüzyılda güzel sanat dallarında eğitim ve öğretim yapmak üzere açılan ve müdürlüğüne Osman Hamdi Bey'in getirildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet’in hocası olmuş din tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmalarla bilinen ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


OsmanlIlar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Osmanlı devletinde resmi tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde

I. Sancak

II. Medrese

III. Enderun

birimlerinden hangileri eğitim kurumları arasındadır?

Soru 12


I. Sahn-ı seman medreseleri = Kadı ve müderris yetiştiren yüksek okullar

II. Salyaneli Eyaletler = tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletler

III. Reaya = yönetenler

IV. Has = yüksek dereceli görevlilere verilen dirlik

V. Vaka-i Hayriye - yeniçeri ocağının kaldırılması

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

Soru 13


I. Sakalar - Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf

II. Takvim-i Vakayı - İlk resmî gazete

III. Tuğra - Padişah imzası

IV. Haraç - Gayrimüslimlerden alınan vergile den biri

V. Koçi Bey Risalesi - Kanun kitaplarından biri

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?

Soru 14


Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için ......... zamanında ......... kurulmuştur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 15


Osmanlı Devleti'nde kalemiye meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşmaktaydı?

Soru 16


Osmanlı devletinde gerekli görüldüğünde herhangi bir yöneticinin mal varlığına el konulabilmesi usulü Tanzimat fermanıyla kaldırılmıştır.

Bu usulün kaldırılmasıyla yöneticinin

I. Devlete olan güveni artmıştır.

II. Özel mülkiyet hakkında güvence getirilmiştir.

III. Yöneticilik yetkileri artırılmıştır.

Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Soru 17


Osmanlı devletinde

I. Avrupa mallarının ülkeye girmesi

II. Ticaret yollarının değişmesi

III. Esnaf teşkilatının bozulması

Durumlarından hangilerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?

Soru 18


XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı devletinin 32 eyaleti varken bu yüzyılın ortalarında 25'i tımar sistemine dahil 9 u salyaneli olmak üzere 34 ü bulmuştur.

Bu durumla ilgili olarak

I. İlk kez toprak kaybedilmiştir.

II. Beylerbeyi sayısı artmıştır.

III. Tımar sistemi bozulmuştur.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?

Soru 19


Orhan Bey zamanında

I. İlk Osmanlı medresesinin açılması

II. Rumeli'ye geçilmesi

III. Yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması

Gelişmelerinden hangileri Osmanlı devleilnin bu dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi olduğu savunulabilir?

Soru 20


Osmanlı devletinde ruhsal bozuklukların tedavi edilmesi amacıyla II. Bayezit Külliyesi’nde bulunan şîfahane aşağıdaki kentlerin hangisindedir?

Paylaş

Etiketler: