Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular IIonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II çöz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II online çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular IIonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II çöz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II online çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular IIonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II çöz.Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II Çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular IIonline çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II çöz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II online çöz

Online Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Çıkmış Sorular II Soruları çöz

Soru 1


Osmanlı devletinde şeyhülislamı atama ve onu görevden alma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 2


Osmanlı devletinde devletin tebaası olan kişilerin sosyal ve ekonomik hayat düzeyinin yükseltilmesi ve insanların sağlık eğitim kültür gereksinimlerinin karşılanmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?

Soru 3


Osmanlı devletinde

I. Divanın sarayda değil Babıali de yani sadrazam kapısında toplanmaya başlaması

II. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulamasına son verilmesi

III. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralının getirilmesi

Durumlarından hangileri padişahların yetişme biçiminde değişiklik olduğunu gösterir?

Soru 4


İslam hukukuna göre herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin Osmantı devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Soru 6


I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanınla yeni yapıların eklenmesi

II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması

III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması

Yukarıdakilerden hangileri Topkapı Sarayının özellikleri arasmda yer alır ?

Soru 7


Osmanlı imparatorluğunda devşirme yönetimiyle toplanan çocuklardan saraya alınanlar aşağıdakilerden hangisinde eğitilmişlerdir?

Soru 8


Osmanlı ülkesinde tımar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?

Soru 9


Osmanlı devletinin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe tohum hayvan ve para yardımı yapılması

II. Toprağını arka arkaya üç yıl boş bırakan köylünün toprağımn elinden alınıp bir başkasına verilmesi

III. Köylünün toprağını değil toprağı işleme hakkını çocuklarına miras olarak bırakabilmesi

Uygulamalarından hangileri toprağın kullanımının çiftçiye çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir?

Soru 11


OsmanlIlarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün uygulanmaya başlamasında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi padişah imzası anlamındadır?

Soru 13


Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


XVII yüzyılda

I. Şehzadelerin taşrada sancakbeyliği yapmalarının yasaklanması

II. Padişahlığın hanedanın reşit olan en yaşlı erkeğe geçmesi usulünün kabul edilmesi

III. Kimi padişahların tahtan indirilmesi

Uygulamalarından hangilerinin Osmanlı devletimi siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?

Soru 15


Osmanlı devletinde aşağıdakilertn hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektir?

Soru 16


Osmanlı imparatorluğu nda en yüksek karar organı olan Divan-ı Hümayunda

I. ilmiye

II. seyfıye

III. kalemiye

IV.azınlık

kesimlerinden hangileri temsil edilirdi?

Soru 17


I. Padişah

II. Sadrazam

III. Nişancı

Osmanlı imparatorluğunda yukarıdakilerden hangileri yönetimde etkili olmuştur?

Soru 18


Osmanlı devlerinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermiş olduğu hükümler gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir ve düzeltilirdi?

Soru 19


Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?

Soru 20


Osmanlı devletinde devlet adamı yetiştirme ve ordunun büyük bir kısmı için akser sağlamada düzenli ve sürekli olarak

I. Devşirme

II. İltizam

III. Müsadere

Usullerinden hangileri kullanılmıştır?

Paylaş

Etiketler: