Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 10

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 10

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 10 - çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 10 soruları cevapları
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 10

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 10Soru 1


Türkiye'de matematik öğretiminin ilk kurucusu sayılan, Fatih devrinin önde gelen bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Osmanlı toprak yönetimiyle ilgili aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerinden daha geniş kapsamlıdır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ilmiye sınıfı içinde yer alan kadıların doğrudan üstlendikleri bir görev değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin önemini yitirmesiyle XVIII. yüzyıl sonlarına kadar ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde devlet yönetiminde en önemli organ olan Divan-ı Hümayunda görüşülen ve alınan kararların kayıtlı olduğu belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki kurumlardan hangileri Osmanlı Devleti'nde devlet yönetiminde etkili olmuştur?

Soru 7


Osmanlılarda; dirlik sahibine Sahib-i arz denir. Sahib-i arz kendisine verilen toprakları, reayanın görevini yapmadığı durumlarda hükümdar adına onun elinden alıp başkasına verme yetkisine sahiptir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 8


Osmanlı veraset sisteminde Ekber ve Erşed Kanunu'nu getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıda verilen Osmanlı hukuk sistemi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde devlet kadrolarında görev alacaklarda aranan nitelikler arasında yer almaz?

Soru 11


Osmanlı Devleti, Kırım Eflak, Boğdan, Hicaz gibi bölgeleri bağlı beylik olarak yönetmiştir.

Buna göre, bu beylikler Osmalı Devleti'ne yıllık vergi öder, gerektiğind asker gönderirdi ancak Hicaz bu koşulla dan muaf tutulmuştur. Aşağıdakilerden nedenidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkez bürokrasisi içinde yer almamıştır?'

Soru 13


Osmanlı Devleti'nde cephaneyi ve silah ambarlarını bekleyen, silah, barut, kurşun, kılıç, tüfek gibi mühimmat ve malzemeyi ellerinde bulunduran askeri sınıfa ne ad verilir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi XVlll. yüzyıl ıslahatlarını XVll. yüzyıl ıslahatlarından ayıran bir özellik değildir?

Soru 15


Aşağıdaki camilerden hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde yapılmıştır?

Soru 16


Osmanlı Devleti'nde sosyal kurumlar padişahlar, şehzadeler, vezirler ve devletin ileri gelen kişileri tarafından "hayrat" olarak yaptırılır, vakıf gelirleriyle yaşatılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu sosyal kurumlardan biri değildir?

Soru 17


XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı devletinin sınırlarını gelişmesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde bir artış olduğu söylenemez?

Soru 18


XVIII. yüzyılda istanbul'da "hattatlık mesleğinden olanların" ayaklanması aşağıdakilerden hangisine gösterdikleri tepkinin sonucudur?

Soru 19


I. İlk kez iç borçlanmaya gidilmiştir.

II. Kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

III. Balta Liman Antlaşması imzalanmıştır.

Yukarıdaki ekonomik gelişmelerden hangisi veya hangileri XVIII. yüzyılda gerçekleşmiştir?

Soru 20


Türkler egemen oldukları yerlerde İslam dininin toplum yararına çalışma ilkesine de önem vererek cami, medrese, han hamam gibi gelirleri sosyal kurumlara devredilen yapılar yaptırmış, halkı bunlara yerleştirmiş, köy ve kasabalar oluşturmuşlardır.

Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Paylaş

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 10 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

hilal karak
Doğru: 20
100 Puan
yilmaz kara
Doğru: 20
100 Puan
emre gercek
Doğru: 20
100 Puan
yilmaz tan
Doğru: 19
95 Puan
meltem şevi
Doğru: 19
95 Puan