Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 3

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 3

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 3 - çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 3 soruları cevapları

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 3


Soru 1


I. Tamamı Türk olan askerlerdir.

II. Atlı askeri birliklerdir ve maaş almazlar.

III. Sipahi, silahtar ve garipler gibi kısımlara ayrılırlar.

IV. Savaşta padişahı, sancakları ve hazineyi korurlar.

Yukarıdakilerden hangileri Tımarlı Sipahilerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Osmanlı Devleti askeri yapısında bulunan aşağıdaki birlikler ile görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Osmanlı Devleti’nde;

I. Kılıç alayı düzenlemek

II. Çetr

III. Nevbet

Yukarıdakilerden hangileri hükümdarlık sembolleri olarak gösterilebilir?

Soru 4


I. Murat zamanında kurulan, yaya ve devşirme kökenli olup, Osmanlı Devlet i’nde Kapıkulu ordusunun en kalabalık grubu haline gelen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının yargı yetkilerinden biridir?

Soru 6


Aşağıdaki padişahlardan hangisinin aynı zamanda Halife olma özelliği yoktur?

Soru 7


Toprakları genişleyen Osmanlı Devleti’nde yönetimi kolaylaştırmak amacıyla eyalet sistemi uygulanmıştır.

Aşağıdaki padişahların hangisinden sonra bu sistem yerini illere bırakmış ve yönetimleri merkezden atanan valilere verilmiştir?

Soru 8


Osmanlı Devleti yenilik ve gelişmelere ayak uyduramadığı için zamanla zayıflamıştır. Bu aksaklıkları gidermek için, Batı tarzında pek çok okul açılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Batı tarzında açılan okullardan değildir?

Soru 9


I. Müderris

II. Kazasker

III. Nişancı

Yukarıdaki görevlilerden hangileri İlmiye sınıfına mensuptur?

Soru 10


Aşağıdakilerin hangisinde Avrupa’nın Barok, Rokoko üslubunun olduğu söylenemez?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ilk resim sergisini açan ressamdır?

Soru 12


Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi vakıf yöneticilerine verilen isimdir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti döneminde yaşadığı söylenemez?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla konulan bir vergidir?

Soru 15


Osmanlı Devleti’nde Dirlik sahiplerinin bir derebeyi gibi halkı ezmelerinin önüne geçilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır?

Soru 16


Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde ele geçirilen Bursa ve İznik’te camiler, medreseler, aşevleri, köprüler, hamamlar ve hanlar inşa etmiştir.

Buna göre;

I. Osmanlı Devleti’nin fethettikleri şehirleri imar ettikleri,

II. Osmanlı Devleti’nin sadece fetihlerle büyüyüp, güçlendiği,

III. Ticaretin gelişmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 17


Osmanlı Devleti’nde, zenginliği ve sermaye birikimini önleyici kurallar konulmuş, toplumun değil devletin güçlü olmasına çalışılmıştır.

Bu politikanın izlenmesini,

I. Müsadere usulü

II.Toprakların devletin malı sayılması

III. Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesi

uygulamalarından hangileri kolaylaştırmıştır?

Soru 18


Osmanlı Devleti’nde vakıfların çalışmalarıyla; Anadolu ve Rumeli’deki şehir, kasaba ve köylerin geliştirilmesi sağlanmış, Darüşşifalar yapılmış ve hastalar buralarda ücretsiz tedavi edilmiş, medreselerin ve öğrencilerin giderleri karşılanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak vakıf çalışmalarının,

I. sağlık

II. hukuk

III. eğitim

alanlarının hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 19


Osmanlı Lonca Teşkilatı’nın,

I. Kurallara uymayanları meslekten uzaklaştırmak

II. Kaliteli mal üretilmesini sağlamak

III. Fiyatları ve kar oranını belirlemek

görevlerinden hangileri hem tüketiciyi hem de üreticiyi koruma amacına yöneliktir?

Soru 20


Osmanlı Devleti’nde görülen,

I. bütün yetkilerin padişahın elinde olması

II. yöneticilerin merkezden tayin edilmesi

III. ülkenin eyaletlere bölünmesi

uygulamalarından hangileri merkezi yönetimi güçlendirmeye yöneliktir?

Paylaş

Etiketler:
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kpsszede
Doğru: 20
100 Puan
tzubasha!
Doğru: 20
100 Puan
yusuf karag
Doğru: 20
100 Puan
polat 06
Doğru: 20
100 Puan
gokhann33
Doğru: 20
100 Puan