Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Özet Bilgiler, Osmanlı Kültür ve Uygarlığı önemli ders notları ve sınavlarda en çok soru sorulan kısımlar. ✦ Sırpsındığı (I. Çirmen), I. Kosova, Niğbolu, Varna ve II. Kosova Savaşları Kuruluş Dönemi'nde Haçlı İttifaklarına karşı yapılmış öneml
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları hakkında değerlendirme yaptık. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Özet Bilgiler, Osmanlı Kültür ve Uygarlığı önemli ders notları ve sınavlarda en çok soru sorulan kısımlar.

✦ Sırpsındığı (I. Çirmen), I. Kosova, Niğbolu, Varna ve II. Kosova Savaşları Kuruluş Dönemi'nde Haçlı İttifaklarına karşı yapılmış önemli savaşlardır.
✦ Anadolu Türk siyasi birliğini ilk kez büyük ölçüde Yıldırım Bayezid sağladı.
✦ Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek "Fetret Devri “ne girmiştir.
✦ Şeyh Bedreddin isyanı I. Mehmet (Çelebi) Dönemi'ndedir.
✦ Kanuni Dönemi'nde Fransızlara geniş kapitülasyonlar verilmiştir.
✦ Avusturya, Kanuni Dönemi'nde Osmanlı ile imzalamış olduğu İstanbul Antlaşması’yla Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul etmiştir.
✦ Kanuni Dönemi'nde imzalanan Amasya Antlaşması İran ile imzalanan ilk antlaşmadır.
✦ Kanal Projeleri'ni (Süveyş, Don-Volga gibi.) Sokullu Mehmet Paşa ortaya atmıştır.
✦ II. Mehmet'in İstanbul’u fethiyle beraber Ortodoks dünyasının koruyuculuğu Osmanlıya geçmiştir.
✦ II. Mehmet'in İstanbul’un fethi için döktürdüğü büyük toplara şahi adı verilir.
✦ Rumeli Hisarı'nı (Boğazkesen Hisarı) II. Mehmet yaptırmıştır.
✦ Anadolu Hisarı'nı (Güzelce Hisar) Yıldırım Bayezid yaptırmıştır.
✦ Osmanlının Bizans'la yapmış olduğu ilk savaş Koyunhisar (Bafeon) Savaşı’dır.
✦ Osmanlıyı en çok uğraştıran beylik Karamanoğulları Beyliği’dir.
✦ Kanuni (1. Süleyman) Dönemi'nde Preveze Deniz Savaşıyla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.
✦ Yavuz Dönemi'nde Mercidabık-Ridaniye Savaşlarıyla Memluklere son verilmiş ve halifelik Osmanlılara geçmiştir.
✦ Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği'ne son vererek Anadolu Türk siyasi birliğini tamamen sağlayan
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim' dir.
✦ IL Bayezid Dönemi'nde Cem Sultan Olayı Osmanlının Batı'da pasif bir politika izlemesinde etkili olmuştur.
✦ Fetret Devri'ne son veren padişah I. Mehmet’tir.
✦ Rumeli Beylerbeyliğini Manastır merkez olmak üzere 1. Murat kurmuştur.
✦ Anadolu Beylerbeyliğini Kütahya merkez olmak üzere Yıldırım Bayezid kurmuştur.
✦ Hint Deniz Seferleri Kanuni Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir.
✦ Şah kulu Ayaklanması II. Bayezid Dönemi'ndedir.
✦ Canberde Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünnun, Kalenderoğlu isyanları Kanuni Dönemi'nde yaşanmıştır.
✦ Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasi varlığının uzun sürmesinde etkilidir.
✦ Ferman, adalet name, hattı hümayun, kanunname ve berat padişahlar tarafından, fetva ise şeyhülislamlar
tarafından yayımlanan belgelerdir.
✦ Bizans valilerine tekfur, Eflak-Bağdan yöneticilerinin voyvoda, Mısır valilerine hıdiv denir.
✦ Osmanlı Devleti teokratik bir devlettir. Padişahlar XIII. yüzyılda halife unvanını taşımaya başlamışlardır.
✦ Fatih Sultan Mehmet padişahın mutlak egemenliğini güçlendirmek amacıyla Kanunname-i Ali Osman adlı kanunla kardeş katlini yasal hale getirmiştir.
✦ Divanıhümayun'da ilmiye (din, hukuk, eğitim alanında görev yapanlar) seyfiye (hem askeri, hem de idari görev alan yöneticilere verilen ad) ve kalemiye (bürokrasi ve mali işlere bakan sınıf) kesimleri temsil edilirdi.
✦ Ulema sınıfının başı şeyhülislamdır. Ulema (ilmiye) adalet, eğitim, din alanların da çalışanların oluşturduğu bir sınıftır.
✦ Osmanlı Devleti'nde en büyük idare birimi eyalettir.
✦ Eyaletlerde en büyük askeri ve mülk görevli beylerbeyidir.
✦ Kazaları yöneten, aynı zamanda kazalarda adalet işlerine de bakan kadılardır.
✦ Tanzimat Dönemi'ne kadar kadıların vermiş olduğu kararlan gerektiğinde yeniden inceleyen ve düzelten kazaskerdir.
✦ Eyaletlerden alınacak olan verginin peşin olarak hazineye aktarılmasına iltizam, vergileri toplayan kişiye mültezim denir.
✦ Osmanlı Devleti'nde köylü, zanaatkâr ve tüccarlar reaya (yönetilenler) kategorisinde yer alırken seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfı yönetenler kategorisinde yer almıştır.
✦ Osmanlı Devleti'nde halka mesleki eğitim veren kuruluş loncalardır.
✦ Osmanlı Devleti'nde esnafı denetleme yetkisi muhtesip adı verilen kişilere aittir.
✦ Osmanlılarda hukuk düzeni ikili bir karaktere sahiptir: a) şer'i hukuk, b) örfi hukuk.
✦ Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi, miri arazi (devlete ait topraklar), mülk arazi (şahsa ait topraklar) olarak ikiye ayrılmaktadır.
✦ Osmanlı Devleti'nde devlete ait toprakların bir kısmının kamu görevlilerine dirlik olarak verilmesinin amacı devlete yapılan hizmetleri karşılamaktır.
✦ Ticaret yollan üzerinde taşımacılık yapan kişilere Mekkâre Taifesi denir.
✦ Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu Yaya ve Müsellem adıyla Orhan Bey Dönemi'nde oluşturulmuştur.
✦ Voynuk, martolos ve cerahor Osmanlı'nın ordu teşkilatında yer alan Hristiyan askerlerdir.
✦ Devşirme sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve asker ihtiyacını karşılamaya dönük bir uygulamadır.
✦ Cülus bahşişi padişah tahta çıktığında kapıkullarına dağıtılan bahşiştir.
✦ Osmanlı kara ordusu; kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olarak üçe ayrılır.
✦ Osmanlı tarihinde Yeniçeri Ocağı, II. Mahmut tarafından 1826 yılında kaldırılmış, bu olaya tarihte Vakay-ı Hayriye (Hayırlı Olay) denilmiştir.
✦ Osmanlı Devleti Karamürsel, Edincik, İzmit, Rusçuk, Basra, İstanbul, Sinop, Süveyş ve Gelibolu'da tersaneler kurmuştur.
✦ Osmanlı Devleti'nde donanma komutanına kaptanıderya, donanma askerine levent adı verilir.
✦ Osmanlı donanma İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop'ta yakılmıştır.
✦ Osmanlı Devleti'nde eğitimin temeli medreselerdir. İlk Osmanlı Medresesi Orhan Bey Dönemi'nde İznik’te açılmıştır.
✦ Osmanlı'da ilk müderris Davud-ı Kayseri' dir.
✦ Medrese öğrencilerine suhte, softa, danişmend denir.
✦ Sahn-ı Seman (Semaniye) Medreseleri II. Mehmet (Fatih) Dönemi'nde açılmıştır.
Osmanlı'da saray eğitimi enderun mektebi, şehzadegan mektebi ve haram olmak üzere üçe ayrılmıştır.
✦ Enderun Osmanlılarda önceleri Hristiyan çocuklarının alındığı daha sonra Müslüman çocuklan n da alındığı,
devlet adamı yetiştiren okuldur.
✦ Darülfünun, Tanzimat Dönemi'nde açılan üniversite niteliğinde okuldur.
✦ XIX. yüzyıldan itibaren askeri okullara resim dersi konmuştur. En önemli ressamlar arasında Şeker Ahmet Paşa ile Osman Hamdi Bey yer alır.
✦ XVII. yüzyılda Itri, XIX. yüzyılda ise Dede Efendi en ünlü müzisyenler arasında yer alır.
✦ Osmanlı minyatür sanatında konular ayrıntılarla çizilmiş, manzara ve çiçek resimlerine yer verilmiş insan figürlerin büyüklüğü kişilerin mevkileriyle orantılı olarak yer almıştır.
✦ Sinan Bey, Nigari, Nakkaş Osman, Seyyid Lokman, Levni Osmanlı'nın önemli minyatürcüleri arasında yer alır.
✦ Osmanlı Devleti'nde önemli saraylar arasında yer alan Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız ve Çırağan Saraylarının yapım tarzında Batı etkisi açık bir şekilde görülürken, Topkapı Sarayı'nda Batı etkisi yoktur.
✦ Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde; pamuklu dokumalar Batı Anadolu'da, yünlü dokumalar Kastamonu yöresinde, çuha dokumacılığı İstanbul ve Selanik'te, gümüş madeni Gümüşhane ve Amasya' da, bakır madeni Ergani ve Murgul'da, demir madeni Divriği'de, tahıl üretimi Edirne ve Konya'da gelişmiştir.
✦ Kadı ve müderris atamalarından sorumlu olan Divanıhümayun üyesi kazaskerdir.
✦ Osmanlıda padişahın erkek çocuklarına çelebi, şehzade ve efendi denilmiştir.
✦ Osmanlıda kul anlayışı ve veraset sistemi devam etmiştir.
✦ Osmanlı ordu teşkilatının en kalabalık kısmını tımarlı sipahiler oluşturmuştur.
✦ Serdar-ı Ekrem unvanını Osmanlıda sadrazam, padişahın katılmadığı seferlerde kullanmıştır.
✦ Osmanlıda bankacılık 19. yy.da gelişmiştir.
✦ Osmanlı'da ilk banka Bank-ı Dersaadettir.
✦ İstanbul'un en yüksek mülki amiri Taht Kadısıdır.
✦ Osmanlıda millet sistemi dine göre belirlenmiştir.
✦ Topkapı Sarayı birun, enderun ve harem olmak üzere üç kısma ayrılır.
✦ Osmanlı'da Hicaz'dan vergi ve asker toplanmazdı.
✦ Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan araziler mukataa topraklardır.
✦ Tahrir defterleri; icmal, mufassal, cizye ve avarız olmak üzere dörde ayrılır.
✦ II. Mahmut Dönemi'nde 1831 'de İtalyan Giuseppe Donizetti tarafından Mızıka-i Hümayun kurulmuştur.
✦ 1914'te açılan Darülbedayi, 1934'te İstanbul Şehir Tiyatroları adını almıştır.
✦ 1917'de Osmanlı'da ilk resmi müzik okulu olan Darülelhan açılmıştır.
 

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 1

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 2

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 3

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 4

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 5

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 6

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 7

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 8

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 9

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 10

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Online Test 11Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notları