Program Geliştirmeye Giriş

Program Geliştirmeye Giriş çöz. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisi Program Geliştirmeye Giriş çöz.Program Geliştirmeye Giriş çöz. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisi Program Geliştirmeye Giriş çöz. Program Geliştirmeye Giriş online çöz

Program Geliştirmeye Giriş Çöz

Program Geliştirmeye Giriş çöz. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisi Program Geliştirmeye Giriş çöz. Program Geliştirmeye Giriş çöz

Online Program Geliştirmeye Giriş Soruları çöz

Soru 1


Posner beş tür eğitim programı olduğunu söylemektedir. Bunlar; resmi program, uygulamadaki program, örtük program, ekstra program ve ihmal edilen (geçersiz) programdır.

Posner’in eğitim programını bu şekilde ayırmasının uygulamadaki anlamı ya da katkısı ne olabilir?

Soru 2


Türk eğitim sisteminde eğitim programları ve öğretmenlerin rolleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3


İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğini, tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen, öğrencilerine seçme özgürlüğü tanımakta, onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir.

Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 4


Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uygun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok, kurallara uymamalarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar, kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olasılığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu durumda, kurallara karşı çıktıklarında cezalandırılabileceklerini ya da öğretmenleri tarafından dışlanabileceklerini öğrenirler.

Bu öğrenmeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ortaya çıkar?

Soru 5


Öğrencilerin yaratıcı, araştırıcı bireyler olarak yetişmelerini öngören, okul içi ve dışı faaliyetleri kapsayan ve öğrencilerin toplumsal hayata uyum sağlamaları üzerinde duran örtük programın dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Yapılandırmacılık yaklaşımına göre hazırlanan bir eğitim programı geliştirilirken bireyin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş, okuldaki deneyimler yaşamın kendisi olarak benimsenmiştir.

Buna göre bu eğitim programları hangi eğitim felsefesini temel almıştır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi yeni geliştirilen bir programa süreklilik kazandırmada önemli değildir?

Soru 8


Yaşam boyu öğrenme merkezlerinde, her yaşta bireyin fiziksel ve zihinsel gelişimi dikkate alınarak çeşitli yaşam becerileri kazanması amaçlanır.

Bu merkezlerdeki uygulamaların daha çok hangi program kapsamına girdiği söylenebilir?

Soru 9


Betül Öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde geçmiş konuları tekrar ederek öğrenmenin önemini sık sık vurgular. En doğru ve gerçekçi bilgilerin geçmiş konulara bağlı kalınarak öğrenileceğini söyler. Aynı zamanda sınıftaki tek otoritenin kendisi olduğunu da öğrencilere hissettirmekten çekinmez.

Betül Öğretmen’in hangi eğitim felsefesi ilkelerine uygun davrandığı söylenebilir?

Soru 10


Cumhuriyet’in ilanından sonra eğitim sistemini yeniden yapılandırmak üzere bazı girişimlerde bulunulmuştur. Bu amaçla 1924 yılında John Dewey Türkiye’ye davet edilmiş ve incelemeler yapıp önerilerde bulunması istenmiştir.

John Dewey’nin bu çalışmaları Türk Millî Eğitim Sistemi’nde hangi gelişmelere öncü olmuştur?

Soru 11


İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler.

Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir?

Soru 12


Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadın eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerin elini öpmeyi ve misafirperverliği öğrenir. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı ve değişik dans figürleri öğrenir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

Soru 13


Matematik dersinde, öğretmen ile öğrenciler arasında geçen bir konuşma şöyledir:

Öğretmen : Şimdi öğreneceğimiz çok zor bir konu ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam, kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir.

Zeynep : Öğretmenim tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim?

Öğretmen : Hayır, ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Siz her şeyi benden öğreniyorsunuz.

Selim : Öğretmenim ben o soruyu formül kullanmadan başka bir yoldan da çözdüm, isterseniz göstereyim.

Öğretmen : Benim verdiğim formülü ezberle ve o şekilde çöz. Sınavda formülsüz çözümleri kabul etmeyeceğim.

Bu formüller yüzyıllardır kullanılıyor, sen de kullan. Bu örnekteki öğretmen hangi eğitim felsefesine göre davranmaktadır?

Soru 14


Hayat bilgisi dersinde, milli ve dini bayramlar ve yerel kurtuluş günleri ile ilgili konuların ele alınma (işleniş) zamanı belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmalıdır?

Soru 15


Öğrencilerin öğrenmelerinde; okul bahçesi, koridor, kantin, spor salonu ortamları önemlidir. Bu ortamlarda kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme-içme biçimi sınıf içi öğrenmelerinden farklı öğrenmelere yol açabilir.

Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisini en iyi ifade eder?

Soru 16


Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri “Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır.” şeklinde özetlenmiştir.

Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın ögelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır.

Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi, okulun örtük amaçlarıyla en az ilgilidir?

Soru 19


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bireylere evlilik öncesinde evliliğe uyum eğitimi vermeyi planlamaktadır.

Planlanan bu eğitim Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini daha çok desteklemektedir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi, öğretim programı geliştirmede eğitim felsefesinin temel işlevlerinden birini vurgulamaktadır?

Soru 21


Okula başlama yaşının 66 aya çekilmesiyle birlikte ilkokul 1. sınıf öğretim programlarının gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre programda yapılması gereken değişiklikler, program geliştirmenin aşağıdaki kuramsal temellerinden hangisiyle ilgilidir?

Paylaş

Etiketler: