4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2 - çöz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi kurumlarca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir?

Soru 2


I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 3


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi ve belgeye erişimi kaç iş günü içerisinde sağlarlar?

Soru 4


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

Soru 5


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

Soru 6


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna gönderilen raporların içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 7


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, kurum ve kuruluşların düzenledikleri raporlarda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

Soru 8


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. Başvuru sahibinin Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna yaptığı itiraz aşağıdakilerden hangisini durdurabilir?

Soru 9


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar aşağıdakilerden hangisini sağlamakla yükümlü değildirler?

Soru 11


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en geç kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?

Soru 12


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin yargı yoluna başvurmadan kendilerine yapılan itiraza ilişkin kararını kaç iş gününde verir?

Soru 13


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanını aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Paylaş

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 14
100 Puan
çayeli
Doğru: 14
100 Puan
emine öztok
Doğru: 14
100 Puan
sibel yıldı
Doğru: 14
100 Puan
aysnr
Doğru: 14
100 Puan