657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek” fiilini işleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek” eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar sağlık izni verilir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?

Soru 6


I. Sınıflandırma

II. Kariyer

III. Liyakat

IV. Disiplin

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek” eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları arasında sayılmaz?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Kaymakamlar, aşağıdaki sınıflardan hangisine girerler?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurların adaylık süresi en az kaç yıldır?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri hâlinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki unvanlardan hangisi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alır?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun isteği üzerine, kendisinin evlenmesi hâlinde kaç gün mazeret izni verilir?

Soru 15


Memurların idare veya kişilere bile bile, isteyerek zarar vermesi hâline ne denir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi amir durumunda olan Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından değildir?

Soru 17


Amir memur ilişkilerini hangi kanun düzenlemektedir?

Soru 18


Devlet memurunun ölümü hâlinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kim ya da hangi kurum tarafından ödenir?

Soru 19


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki cezalardan hangisi, disiplin amirlerince verilemez?

Soru 20


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün olması hâlinde memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

Soru 21


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 22


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullardan değildir?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen hizmet sınıflarından biri değildir?

Soru 24


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre uyarma, kınama cezalarına karşı itiraz süresi, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

Soru 25


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde isteği üzerine erkek memura 10 gün mazeret izni verilir?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4 sorularını online çözebilirsiniz.