657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5 Soruları çöz

Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret nasıl belirlenir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir?

Soru 3


657 sayılı Kanuna göre adaylıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


657 sayılı Kanuna göre kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırılan personele ait kadrolarda yüzde kaç engelli çalıştırmak zorundadırlar?

Soru 5


I. Anne ve Babası

II. Velayeti altındaki çocukları

III. Eşi

IV. Kardeşi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için mal bildirimi yapmak zorundadır?

Soru 6


657 Devlet Memurları Kanunu'na göre "Bakan müşaviri" hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından biri değildir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevle­re hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim aşağıdaki hangi mevzuat dâhilinde yürütülür?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından ne şekilde ödenmesi esastır?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Kalkınma planı, yıllık program ve iş program­larında yer alan önemli projeler için zorunlu ve istisnai hâllerde özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici ola­rak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlilerine” ne denir?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Teknik Hizmetler sını­fından değildir?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre "aday memurluk" hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını aşa­ğıdakilerden hangisi verir?

Soru 14


Geçici görevde iken hastalananlara vazife göremedikleri günlerin en fazla kaç gününe kadar gündelik ödemesi yapılabilir?

Soru 15


Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri .......... belirlenir.

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 16


657 Devlet Memurları Kanununa göre, "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura "çoğul gebelik hâlinde" verilen analık izni süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına karşı itirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

Soru 19


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi memurların sosyal haklar ve yardımlarından değildir?

Soru 20


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?

Soru 21


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna “aylıktan kesme” disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?

Soru 22


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir?

Soru 23


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre "Mazeret izni" ile ilgili verilenlerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

Soru 24


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlarda itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır?

Soru 25


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.” şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?

Paylaş

Etiketler: