657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2Soru 1


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel ilkelerden değildir?

Soru 2


Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları hangi görev yerinde ödenir?

Soru 3


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en geç ne kadar süre içinde atanırlar?

Soru 4


"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlilerine ........... denir."

Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 5


I - ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç)

II - Tabiplik

III - Eczacılık

IV - Vaizlik

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yukarıdaki kadrolardan boş olanlardan hangilerine açıktan vekil atanabilir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurun derece yükselmesi için gerekli koşullardan değildir?

Soru 7


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mal bildiriminde bulunmayan memura ne ceza verilir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda verilen durumlardan hangisi sonucunda "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilir?

Soru 9


Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler ....... yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler ...... yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması hâlinde bu memura aşağıdakilerden hangisinin uygulanması esastır?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim aşağıdaki hangi mevzuat dâhilinde yürütülür?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi değildir?

Soru 13


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek fiili hangi cezayı gerektirir?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her kaç yılı için bir kademe ilerlemesi daha verilir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarından değildir?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.