KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri

KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri

KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri

Soru değiştir

KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri


I. TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu,

II. Cumhurbaşkanı,

III. Anamuhalefet partisi

IV. Üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri, kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkına sahiptir?

Soru değiştir