YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi - çöz

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi soruları cevapları
YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi

YKS Tarih Atatürk İlkeleri TestiSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 2


I. Toplumda bir takım batıl inançların yayılması karşısında devletin tarafsız kalması

Il. Halkın, dinini seçmesi ve vicdan özgürlüğünün olması

III. Bireyin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi

Yukarıdakilerden hangileri laiklik anlayışıyla bağdaşmaz?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi ile ilgili doğru bir yargı değildir?

Soru 4


Atatürk "insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır" diyerek milliyetçilik ilkesinin,

I. barışçı ve insancıl olması,

II. sömürgeciliği amaçlaması,

III. sınıf kavgalarına karşı olması

özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır?

Soru 5


I. Sümerbank'ın kurulması

II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi

III. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri devletçilik anlayışının sonuçları arasındadır?

Soru 6


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallere karşı halkın direniş örgütleri kurması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk halkı tarafından daha önce benimsendiğini gösterir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik anlayışının bir özelliği değildir?

Soru 8


Atatürk "Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıflardan değil; aksine, varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan iş kollarından ibarettir" diyerek halkın,

I. dayanışma ve işbirliği içinde olma,

II. kendi geleceğine karar verme,

III. birbirini tamamlayıcı olma

özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır?

Soru 9


Cumhuriyet döneminde,

I. hukuk,

Il. eğitim,

III. yönetim

alanlarından hangileriyle laiklik anlayışı doğrultusunda inkılaplar yapılmıştır?

Soru 10


"Her ulus kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir" görüşü,

I. milliyetçilik,

Il. devletçilik,

III. cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik anlayışının doğrudan bir gereğidir?

Soru 12


Atatürk' ün "Büyük Millet Meclisi'nde ve millet önünde, millet işlerinin serbest münakaşası ve iyi niyet sahibi zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir" diyerek,

I. çok partili hayatın,

II. demokrasinin,

III. cumhuriyetin korunması için olağanüstü tedbirler alınmasının

düşüncelerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır?

Paylaş

YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

zemzem yurt
Doğru: 12
100 Puan
yakup.onat
Doğru: 12
100 Puan
es_inn
Doğru: 11
91.6 Puan
Volkan Alım
Doğru: 11
91.6 Puan
Demo
Doğru: 8
66.6 Puan
YKS TYT Tarih Testleri