Tarih Bilimine Giriş Test

Tarih Bilimine Giriş Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Tarih Bilimine Giriş Test çöz.Tarih Bilimine Giriş Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Tarih Bilimine Giriş Test çöz. Tarih Bilimine Giriş Test online çöz

Tarih Bilimine Giriş Test Çöz

Tarih Bilimine Giriş Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Tarih Bilimine Giriş Test çöz. Tarih Bilimine Giriş Test çöz

Online Tarih Bilimine Giriş Test Soruları çöz

Soru 1


İnsan topluluklarının tarihin en eski dönemlerinden itibaren kullandıkları,

I. toprak,

Il. taş,

III. demir

gibi maddelerin kullanımlarına göre kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 2


Tarih Öncesi dönemde Anadolu ve Mezopotamya Maden devrini yaşarken, Avrupa henüz Cilalı Taş devrini yaşıyordu. Mezopotamya ve Mısırda M.Ö. IV. binde Tarih devirlerine girilirken, pek çok bölge buraları iki-üç bin yıl geriden izlemiştir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Tarih Öncesi devirlerin başlama ve bitiş zamanları bölgelere göre farklıdır.

II. Mısır medeniyeti Anadolu ve Mezopotamya'dan etkilenmiştir.

III. Her toplum aynı anda aynı dönemi yaşamamıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 3


Paleolitik ve Mezolitik dönemlerinde avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insanların,

I. barınacak yer bulma,

II. üretim faaliyetleri yapma,

III. kendini dış saldırılara karşı koruma

durumlarından hangilerinin öncelikli sorunlarından olduğu söylenebilir?

Soru 4


Atatürk, "Türk milleti ecdadını tanıdıkça kendinde daha büyük işler yapmak için cesaret bulacaktır." demiştir.

Buna göre Atatürk, tarih biliminin,

I. objektif olma,

II. ulusal değerleri öğretme,

III. belgelere dayanma

özelliklerinden hangilerini vurguladığı söylenebilir?

Soru 5


Anadolu'da Alişar'da bulunan keramik sanat eserleri Anadolu tarihinin kronolojisini oluşturabilme imkanını sağlamıştır.

Bu durum,

I. Anadolu'da tarihsel araştırma yapma,

II. sanat anlayışlarını belirleme,

III. kültürel etkileşimin nedenlerini öğrenme

çalışmalarından hangilerinin incelenmesini kolaylaştırdığı söylenebilir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'ne ait ilk paranın Orhan Bey devrine ait olduğu bilinmekteyken, Osman Bey dönemine ait para da bulunmuştur.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Yeni bulgular ortaya çıktıkça tarihteki bazı bilgiler değişmektedir.

II. Bulunan her yeni belge ve bulgu bir önceki bilginin yanlışlığını ortaya çıkarır.

III. Tarihin ilk parası Osman Bey döneminde basılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

Soru 7


Tarih Öncesi devirlerin aydınlatılmasında yararlanılan kaynaklar şunlardır:

- Toprak, taş ve kemikten yapılmış eşyalar

- Mağara resimleri ve kabartmalar

- Mezarlar, anıtlar ve silahlar

- Fosiller

Tarih Öncesi dönemleri araştırırken yazılı kaynaklardan yararlanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Farklı yerleşim yerlerinde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan,

I. sanat eserleri,

II. topraktan yapılan saklama kapları,

III. savaş araç gereçleri

buluntularından hangilerinin birbirlerine daha az benzediği söylenebilir?

Soru 9


Yeri ve zamanı belli olmayan olayların değerlendirilmesi güçtür. Bulgulara dayandırılmadan yapılan yorumlar hatalı ve yanlış sonuçlara neden olabilir.

 Bu durumun oluşması,

I. yansız davranma,

II. birinci el kaynaklardan faydalanma,

III. olayları günümüz şartlarıyla değerlendirme

çalışmalarından hangileri ile engellenebilir?

Soru 10


Tarih Öncesi toplumların yaşadıkları süreci geçmelerine ve kültürel gelişimlerine olanak hazırlayan icat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Tarih Öncesi devirlerden Cilalı Taş devri genel olarak incelendiği zaman insanlık tarihine pek çok katkıların sağlandığı bir dönem olduğu görülmektedir.

Bu dönemde başlayan ticaretin,

I. insanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesi,

II. üretim faaliyetlerinin artması,

III. sanayinin ilerlemesi

sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

Soru 12


Bir bölgede yapılan arkeolojik kazılarda çeşitli dönemlere ait mezarlardan çıkarılan kafatasların aynı ırka ait olması ve farklı kafatası tiplerinin çok nadir çıkması o bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular nitelikte değildir?

Paylaş

Etiketler: