Tarih Bilimine Giriş Test IV

Tarih Bilimine Giriş Test IV çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Tarih Bilimine Giriş Test IV çöz.Tarih Bilimine Giriş Test IV çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Tarih Bilimine Giriş Test IV çöz. Tarih Bilimine Giriş Test IV online çöz

Tarih Bilimine Giriş Test IV Çöz

Tarih Bilimine Giriş Test IV çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Tarih Bilimine Giriş Test IV çöz. Tarih Bilimine Giriş Test IV çöz

Online Tarih Bilimine Giriş Test IV Soruları çöz

Soru 1


Anadolu'da tarih öncesi dönemlerin en önemli merkezlerinden biri Alacahöyük'tür. Burada yapılan kazılarda krallara ait mezarlar bulunmuştur. Bu mezarlarda altın ve gümüşten yapılmış taclar, gerdanlıklar ve bilezikler gibi süs eşyaları bulunmuştur.

Bu bilgilere bakılarak, Alacahöyük yerleşim yerinde yaşayan insanların aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir faaliyette bulunduğu savunulamaz?

Soru 2


Tanım: Arkeolojik kazılar sonucunda bulunan harabeler ve abidelerin sergilendikleri yerlere açık hava müzeleri denir.

Durum: Türkiye'nin birçok yerinde açık hava müzesi bulunmaktadır.

Yukarıda verilen tanım ve durum arasında ilişki kurulursa;

I. Türkiye'de arkeolojik çalışmalar gelişmiştir.

II. Açık hava müzelerinin çokluğu Türkiye'nin eski bir yerleşim merkezi olduğunu gösterir.

III. Açık hava müzeleri, günümüzde en çok ziyaret edilen yerlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 3


Tarih Öncesi dönemlerin incelenmesinde, daha çok o dönem insanlarının kullandıkları araç ve gereçlerden yararlanılır.

Bu durumun en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinin toplumlar arasında kültürel etkileşimin yaşanmasında daha az etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


Tarihi olayların meydana geliş zamanının bilinmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz?

Soru 6


"Kimse, tarihi gerçekliğin mutlak doğru bilgisine ulaştığını hiçbir zaman iddia edemez."

Bu yargıya tarihi olayların;

I. bulunan yeni belgelerin, mevcut bilgileri değiştirebilmesi,

II. belli bir zaman ve mekanda meydana gelmesi,

III. neden - sonuç ilişkisi içinde olması

özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 7


Tarih öncesi dönemlerde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin daha sonra ortaya çıktığı savunulabilir?

Soru 8


Atatürk; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hal alır." demiştir.

Atatürk, bu sözüyle, bilimsel araştırmalarda kullanılan;

I. objektif olunması,

II. gözlem yapılması,

III. bilgilerin belgelere dayandırılması

yöntemlerinden hangilerinin önemini vurguladığı söylenebilir?

Soru 9


- Kuruluş Dönemi

- Yükselme Dönemi

- Duraklama Dönemi

- Gerileme Dönemi

Osmanlı tarihinin yukarıdaki gibi dönemlere ayrılarak incelenmesi, tarih olaylarının araştırılmasında kullanılan;

I. mekana göre,

II. zamana göre,

III. konuya göre

sınıflandırmalarından hangilerinin uygulandığını gösterir?

Soru 10


Neolitik (Cilalı Taş) dönemde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi üretici toplum hayatına geçildiğine kanıt olarak gösterilemez?

Soru 11


Tarih araştırmalarında;

I. olayların bir bütün olarak incelenmesi,

II. olayların neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi,

III. konuyla ilgili bilgilerin eleştiri süzgecinden geçirilmesi

yöntemlerinden hangilerinin uygulanmasının araştırmacının doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı savunulabilir?

Soru 12


Tarih öncesi dönemlerde ateşin kullanılmaya başlanılmasının;

I. topraktan çanak ve çömlek üretiminin başlaması,

II. altın ve gümüşten çeşitli eşyalarının yapılması,

III. taştan araç ve gereçlerin gündelik hayatta kullanılması,

IV. orak ve saban demirlerinin yapılması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 13


Tarihi olayların bazı özellikleri, olaylar hakkında kesin bilgilere ulaşılmasını zorlaştırır.

Bu duruma tarihi olayların;

I. belirli bir yerde meydana gelmesi.

II. deney ve gözlemin yapılamaması,

III. zamanla yeni bilgi ve belgelere ulaşılabilmesi

özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Paylaş

Etiketler: