T.C Anayasa Test Soruları çöz

T.C Anayasa Test Soruları

T.C Anayasa Test Soruları

T.C Anayasa Test Soruları

T.C Anayasa Test Soruları - çöz

T.C Anayasa Test Soruları
T.C Anayasa Test Soruları


Soru 1


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir?

Soru 2


T.C. Anayasası’na göre karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


T.C. Anayasası’na göre “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


T.C. Anayasası’na göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

Soru 6


“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıda hangisi açıklanmıştır?

Soru 7


I. Yaşlılar

II. Fakirler

III. Çocuklar

IV. Özürlüler

V. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

T.C. Anayasası’nda “kanun önünde eşitlik” ilkesi kapsamında yukarıdakilerden hangileriyle ilgili alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz?

Soru 8


I. Meşru müdafaa hâli

II. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması

III. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi

IV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi

T.C. Anayasası’na göre herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ancak yukarıdaki durumların hangilerinde meydana gelen öldürme fiilleri bu hükmün dışındadır?

Soru 9


T.C. Anayasası’na göre egemenlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


“Herkes, dil, - - -, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nın kanun önünde eşitlik ilkesi ile ilgili hükümde boş bırakılan yerdeki kavramlardan biri değildir?


Testin Enleri

Yucel
Doğru: 10
100 Puan
cemal kartal
Doğru: 10
100 Puan
enderred
Doğru: 10
100 Puan
DEMİRCANLI
Doğru: 10
100 Puan
fatih müdür
Doğru: 10
100 Puan
YÖNETİCİ1
Doğru: 10
100 Puan
abidin10
Doğru: 10
100 Puan
fenerbahceli
Doğru: 10
100 Puan
Elementler
Doğru: 10
100 Puan
yyumuşak
Doğru: 10
100 Puan