T.C Anayasa Test Soruları

T.C Anayasa Test Soruları

T.C Anayasa Test Soruları - çöz

T.C Anayasa Test Soruları soruları cevapları
T.C Anayasa Test Soruları

T.C Anayasa Test SorularıSoru 1


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir?

Soru 2


T.C. Anayasası’na göre karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


T.C. Anayasası’na göre “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


T.C. Anayasası’na göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

Soru 6


“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıda hangisi açıklanmıştır?

Soru 7


I. Yaşlılar

II. Fakirler

III. Çocuklar

IV. Özürlüler

V. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

T.C. Anayasası’nda “kanun önünde eşitlik” ilkesi kapsamında yukarıdakilerden hangileriyle ilgili alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz?

Soru 8


I. Meşru müdafaa hâli

II. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması

III. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi

IV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi

T.C. Anayasası’na göre herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ancak yukarıdaki durumların hangilerinde meydana gelen öldürme fiilleri bu hükmün dışındadır?

Soru 9


T.C. Anayasası’na göre egemenlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


“Herkes, dil, - - -, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nın kanun önünde eşitlik ilkesi ile ilgili hükümde boş bırakılan yerdeki kavramlardan biri değildir?

Paylaş

T.C Anayasa Test Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

şener çolak
Doğru: 10
100 Puan
ismail turgut
Doğru: 10
100 Puan
breezy79
Doğru: 10
100 Puan
jevuda
Doğru: 10
100 Puan
SEYFİ
Doğru: 10
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri