T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)

T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri) sorularını online çözebilirsiniz.

T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)

T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)

T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri) - çöz

T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri) soruları cevapları
T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)


Soru 1


1982 Anayasası’na göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç üyeden oluşur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 2


Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 3


1982 Anayasasına göre, bir bakanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılmasından sonra kaç gün içinde yerine atama yapılması gerekir? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 4


I. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek,

II. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek,

III. Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek

1982 Anayasasına göre, yukarıkilerden hangisi/hangileri "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri" arasında yer alır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 5


I. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,

II. Cumhurbaşkanın isteği üzerine,

III. İktidar partisinin salt çoğunluğunun isteği üzerine,

1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri TBMM'ni tatil sırasında toplantıya çağırabilir? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 6


I. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden seçilmesi zorunludur.

II. Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.

III. Cumhurbaşkanı, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

IV. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?(2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 7


1982 Anayasasına göre, "Yürütme yetkisi ve görevi" aşağıdakilerden hangisi/hanglerine aittir? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 8


I. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.

II. Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler.

III.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

1982 Anayasasına göre, TBMM'nin "Toplantı ve karar yeter sayısı" ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 9


Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri .............. düzenlenir.

1982 Anayasasına göre, yukarı verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 10


I. Askeri Yargıtay,

II. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,

III. Askeri Mahkemeler

1982 Anayasasına göre, 2017 değişikliğiyle birlikte yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri kaldırılmıştır?


Testin Enleri

Hayati GEDÜK
Doğru: 10
100 Puan
NİYAZİ CÜRE
Doğru: 10
100 Puan
jevuda
Doğru: 10
100 Puan
Fatma 70
Doğru: 10
100 Puan
ozilsahin
Doğru: 10
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri