T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)

T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri) sorularını online çözebilirsiniz.

T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)

T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)

T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri) - çöz

T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri) soruları cevapları
T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)


Soru 1


(Sorular 2017 Anayasa değişikliği göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.)

T.C. 1982 Anayasasına göre, "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu" hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


T.C. 1982 Anayasasına göre, "Anayasa Mahkemesi"nin üye sayısı kaçtır?

Soru 3


I. Savaş

II. Seferberlik veya olağanüstü hallerde

III. Sıkıyönetim

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangilerinin gerçekleşmesi durumunda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir?

Soru 4


I. Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

T.C. 1982 Anayasasına göre, TBMM "Toplantı ve karar yeter sayısı" ile ilgili olarak verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 5


T.C. 1982 Anayasasına göre, Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Soru 6


T.C. 1982 Anayasasına göre, "Milli Güvenlik Kurulu" ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


I. Başbakanlık,

II. Cumhurbaşkanı,

III. Kamu tüzel kişileri,

IV. Bakanlıklar

T.C. 1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri "yönetmelik" çıkarabilir?

Soru 8


T.C. 1982 Anayasasına göre, "Mahalli idareler" hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


I. TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu,

II. Cumhurbaşkanı,

III. Anamuhalefet partisi

IV. Üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri, kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkına sahiptir?

Soru 10


T.C. 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanunun, Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak en geç kaç gün içinde yapılır?


Testin Enleri

sercan edemen
Doğru: 10
100 Puan
orhan köm
Doğru: 10
100 Puan
jevuda
Doğru: 10
100 Puan
betulmacit
Doğru: 10
100 Puan
Muratefe
Doğru: 10
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri