T.C. Anayasası Deneme Sınavı

T.C. Anayasası Deneme Sınavı

T.C. Anayasası Deneme Sınavı - çöz

T.C. Anayasası Deneme Sınavı soruları cevapları

T.C. Anayasası Deneme Sınavı


Soru 1


T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?

Soru 2


I. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek

II. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek

T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının yukarıda verilen görev ve yetkilerinin doğru sınıflandırılması hangisidir?

Soru 3


I. Terör eylemlerine katılmaya teşvik suçundan hüküm giymiş fakat affa uğramış olanlar milletvekili seçilebilirler.

II. En az ilkokul mezunu olmayanlar milletvekili seçilemezler.

III. Kamu hizmetinden yasaklılar milletvekili seçilemezler.

IV. On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

T.C. Anayasası’na göre milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


I. Vergi ödevi

II. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

III. Kamu hizmetlerine girme hakkı

IV. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

V. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler”dendir?

Soru 5


I. Dernek kurma hürriyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlanabilir.

II. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

III. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. IV. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

T.C. Anayasası’na göre dernek kurma hürriyeti ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 6


I. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

II. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

III. Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlıdır.

IV. Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

T.C. Anayasası’na göre “kişinin hakları ve ödevleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 7


I. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

II. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

III. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla eşitlik ilkesine aykırı tedbirler alamaz.

T.C. Anayasası’na göre “genel esaslar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


I. Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

II. Mevzuat hükümlerine aykırı emirde üstü ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu hâlde, emri yerine getiren de sorumlu olur.

III. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

T.C. Anayasası’na göre “kanunsuz emir” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 9


Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Yukarıda T.C. Anayasası’nın “Genel Esaslar” bölümünde yer alan hangi hükmü açıklanmıştır?

Soru 10


T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme alanına ilişkin görevleri arasında yer almaz?

Paylaş

Etiketler:
T.C. Anayasası Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

zafer dönme
Doğru: 10
100 Puan
ferhat şişg
Doğru: 8
80 Puan
ercan sario
Doğru: 8
80 Puan
kağan bey
Doğru: 7
70 Puan
hamza evren
Doğru: 7
70 Puan