KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II



Soru 1


Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasmda yer almaz?

Soru 3


Türk Medenî Kanunu’nun 2. maddesine göre “Herkes haklarını kullanırken ve borçlannı yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymalıdır.”
Yukarıdaki ifade hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla ilişki içinde olduğunu göstermektedir?

Soru 4


Babanın oğluna bir yazlık bağışlaması durumunda, oğlu yazlık üzerindeki haklarını hangi yolla kazanmış olur?

Soru 5


İşverene istifa ettiğini bildiren kişi hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından (Temel haklar) biridir?

Soru 7


Bir idari mahkemenin hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlerin denetimini hangi mahkeme yapar?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?

Soru 9


Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilmezse hepsi aynı anda ölmüş kabul edilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Soru 10


Hukuk Kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan İdari işlemlere uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnasıdır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun bölümlerinden biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategorisi içinde yer almaz?

Soru 15


Borcunu ödemeyen kimsenin mallarının devlet tarafından haczedilmesi aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisine örnektir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’ta geçerli olan temel esaslardan biri değildir?

Soru 17


Aşağıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik İlkesi anayasada yer almaya başlamıştır?

Soru 18


............. medeni haklardan yararlanmayı, ............ ise medeni haklan kullanmayi ifade eder.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 19


I. Cumhuriyetçiiik ilkesini benimsemişlerdir.

II. Kuvvetler aynlığını benimsemişlerdir.

III. Karma hükümet sistemini benimsemişlerdir.

Yukarıda verilenlerden hangileri 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak özelliklerinden değildir?

Soru 20


Uzun zamandan beri haber alamamadan dolayı gaiplik kararına ilişkin olarak bir talepte bulunabilmek için, son haber alma tarihinden itibaren ne kadar sürenin geçmiş olması gerekir?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Mislo
Doğru: 20
100 Puan
mehmet ataman
Doğru: 20
100 Puan
Nur...
Doğru: 20
100 Puan
leken
Doğru: 20
100 Puan
hayalleratölyesi
Doğru: 20
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri