KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları II


Soru 1


Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasmda yer almaz?

Soru 3


Türk Medenî Kanunu’nun 2. maddesine göre “Herkes haklarını kullanırken ve borçlannı yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymalıdır.”
Yukarıdaki ifade hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla ilişki içinde olduğunu göstermektedir?

Soru 4


Babanın oğluna bir yazlık bağışlaması durumunda, oğlu yazlık üzerindeki haklarını hangi yolla kazanmış olur?

Soru 5


İşverene istifa ettiğini bildiren kişi hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından (Temel haklar) biridir?

Soru 7


Bir idari mahkemenin hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlerin denetimini hangi mahkeme yapar?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?

Soru 9


Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilmezse hepsi aynı anda ölmüş kabul edilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Soru 10


Hukuk Kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan İdari işlemlere uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnasıdır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun bölümlerinden biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategorisi içinde yer almaz?

Soru 15


Borcunu ödemeyen kimsenin mallarının devlet tarafından haczedilmesi aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisine örnektir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’ta geçerli olan temel esaslardan biri değildir?

Soru 17


Aşağıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik İlkesi anayasada yer almaya başlamıştır?

Soru 18


............. medeni haklardan yararlanmayı, ............ ise medeni haklan kullanmayi ifade eder.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 19


I. Cumhuriyetçiiik ilkesini benimsemişlerdir.

II. Kuvvetler aynlığını benimsemişlerdir.

III. Karma hükümet sistemini benimsemişlerdir.

Yukarıda verilenlerden hangileri 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak özelliklerinden değildir?

Soru 20


Uzun zamandan beri haber alamamadan dolayı gaiplik kararına ilişkin olarak bir talepte bulunabilmek için, son haber alma tarihinden itibaren ne kadar sürenin geçmiş olması gerekir?


Testin Enleri

hayalleratölyesi
Doğru: 20
100 Puan
zengenli
Doğru: 20
100 Puan
gülay123
Doğru: 20
100 Puan
ModeXL
Doğru: 20
100 Puan
ulaşabii
Doğru: 20
100 Puan