Hukukun Temel Kavramları Test IV

Hukukun Temel Kavramları Test IV

Hukukun Temel Kavramları Test IV - çöz

Hukukun Temel Kavramları Test IV soruları cevapları
Hukukun Temel Kavramları Test IV

Hukukun Temel Kavramları Test IVSoru 1


Kişilerin birbirleriyle, toplumla ve devletle, devletlerin de diğer devletlerle olan ilişkilerini düzenleyen maddi yaptırımlı kurallara ne ad verilir?

Soru 2


Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

Soru 3


Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?

Soru 4


Hukukta borcun ifa edilmemesinin ve haksız fiilin yaptırımı aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Soru 5


Amca ile yeğen kaçıncı dereceden hısımdır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuksal iş ya da işlem şekil unsurlarına uygun olarak yapılmış olsa dahi içeriğinde yani konusunda hukuka aykırılıklar, sakatlıklar olması durumudur?

Soru 7


Bir idari işlemin unsurlarından (yetki, şekil, sebep, konu, maksat) herhangi birinde oluşan hukuka aykırılık aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?

Soru 8


Devletin şeklini, yapısını, organlarını, bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini ve vatandaşların temel hak ve ödevlerini düzenleyen hukuk kuralları nerede düzenlenmiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından biridir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk kategorisine girer?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi, tarafların ister devlet ister kişi olsun, iradelerin eşit konumda bulunduğu hukuksal ilişkiler ve bu ilişkilere yönelik kurallar olan özel hukuka dahil değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

Soru 14


Örf ve Adet hukuku için "Toplumda yaygın ve genel inanışı" ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Örf ve Adet hukuku için "Maddi Unsur" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Örf ve Adet hukuku için "Hukuki Unsur" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Suç, kanunun ceza tehdidi ile yasaklamış olduğu eylemlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, suçun unsurlarından biri değildir?

Soru 18


Hukuk düzeni tarafından korunan ve kullanma yetkisine sahip olan kimsenin iradesine bırakılmış olan menfaatlere ne ad verilir?

Paylaş

Hukukun Temel Kavramları Test IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bahadir.elm
Doğru: 18
100 Puan
brkygt
Doğru: 16
88.8 Puan
secil
Doğru: 16
88.8 Puan
gzm
Doğru: 16
88.8 Puan
fatma karad
Doğru: 15
83.3 Puan