2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IV

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IV

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IV - çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IV soruları cevapları
2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IV

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IVSoru 1


Atatürkçü düşünce sistemindeki siyasi güç kavramı, her şeyden önce millet iradesine dayalıdır. Ona göre güçlü bir devlet olmanın temel şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.

Buna göre;

I-TBMM’nin açılması

II-Cumhuriyetin ilan edilmesi

III-Çok partili siyasi hayata geçilmesi yeniliklerinden hangilerinin Türkiye’nin siyasi gücünün artmasına katkı sağladığı savunulabilir?

Soru 2


Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri;

● Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar,

● Yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler,

● Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu’yu imar etmişlerdir.

Verilen bilgilere göre Anadolu’daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır?

Soru 4


Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

Soru 5


“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve Milletvekilliği sona erer.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

Soru 6


Atatürk, inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiye’de de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş, sadece örnek almıştır. Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.

Buna göre Atatürk, inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?

Soru 7


Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Buna göre;

I- toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılması

II- kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması

III- medreselerin kapatılması

IV- saltanatın kaldırılması inkılaplarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

Soru 8


Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür. Atatürk’ün izlediği bu politika, Türk dış politikasının;

l- Bağımsızdır.

II- Barışçıdır.

III- Hukuka bağlıdır.

IV- Millî güce dayalıdır.

Esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir?

Soru 9


Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ırkçılık esasına dayanmaz. Ona göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türktür. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı anayasamızda “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” şeklinde ifadesini bulmuştur.

Verilen bilgiye göre, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Paylaş

2019 LGS İnkılap Tarihi Online Test IV sorularını online çözebilirsiniz.