Türk İslam Tarihi Özet

Türk İslam Tarihi Özet

Türk İslam Tarihi Özet Türk İslam Tarihi Özet Bilgiler, İslam tarihi hakkında tüm detaylar, Türklerin islamiyeti kabul etmesi gibi konulara değineceğiz. ✦ Türklerin İslamiyet'i benimseme sürecini başlatan önemli olay Talas Savaşı'dır. Talas Savaşı ile Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde seyretmiştir. ✦ İslamiyet'i k
Türk İslam Tarihi Özet hakkında değerlendirme yaptık. Türk İslam Tarihi Özet için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Türk İslam Tarihi Özet

Türk İslam Tarihi Özet

Türk İslam Tarihi Özet Bilgiler, İslam tarihi hakkında tüm detaylar, Türklerin islamiyeti kabul etmesi gibi konulara değineceğiz.
✦ Türklerin İslamiyet'i benimseme sürecini başlatan önemli olay Talas Savaşı'dır. Talas Savaşı ile Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde seyretmiştir.
✦ İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklar'dır.
✦ İlk Türk-İslam devleti İtil (Volga) Bulgarlarıdır.
✦ Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Karalıanlılar'dır. Karahanlılar İslamiyet'i benimsemelerine rağmen dini terimlerin karşılığını Türkçe olarak vermeye özen göstermişlerdir. Böylece eski ve köklü bir kültürün mirasçısı olduklarını kanıtlamışlardır.
✦ İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan devlet Gazneliler'dir.
✦ Hicaz bölgesinde denetim kuran ilk Türk devleti Akşitler'dir.
✦ Mısır'da IX. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar siyasi varlık sürdüren devletler, Tolunoğullan, Akşitler, Fatimiler, Eyyübiler, Memlükler ve Osmanlılar'dır.
✦ Şii Büveyhoğulları, Fatimiler ve Samanoğulları Türk devleti değildir.
✦ Türklerin Anadolu topraklarında Anadolu için Bizans'a karşı verdikleri ilk savaş Pasinler Savaşı'dır.
✦ Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonucu Anadolu'nun kapılarının tamamen Türklere açılmasıdır.
✦ Büyük Selçuklularda, fethedilen toprağın fethedenin malı sayılması feodal beyliklerin ortaya çıkmasında belirleyici bir faktördür.
✦ Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine büyük katkıları vardır.
✦ Büyük Selçuklu Devleti'ni çöküş sürecine sokan en önemli savaş Karahitaylılarla yaptıkları Katvan Savaşı'dır.
✦ Anadolu'da kurulan ilk feodal Türk beyliklerine son veren Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Bu durum Selçuklular'da Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çabasının önemsendiğini gösterir.
✦ Anadolu'da Bizans otoritesini büyük ölçüde sona erdiren, buna karşılık Selçuklu hakimiyetini perçinleyen en önemli olay Miryokefalon Savaşı'dır.
✦ Büyük Selçuklulardan farklı olarak Anadolu Selçukluları'nda donanma gücünü artmış, bu nedenle tersane yapımı önem kazanmıştır.
✦ Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük bir imparatorluğa dönüşmesini engelleyen en önemli etmen Haçlı Seferleri'dir.
✦ Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş sürecine girmesine neden olan en önemli olay Kösedağ Savaşı'dır.
✦ XIII. yüzyılda Anadolu'da Türkmen beyliklerinin ortaya çıkması Selçuklu otoritesi ve Moğol otoritesinin giderek azalmasına bağlıdır.
✦ Moğol saldırılarını durduran ve Moğolları yenilgiye uğratan devlet Memlüklü Devleti'dir.
✦ X. ve XIII. yüzyıllar arasında kurulan Türk devletlerinde Orta Asya Türk devlet hukuku ve siyasi yapısı dışında İslami devlet hukuku ve yapısı da etkili olmuştur.
✦ Devleti oluşturan unsurlar; millet, ülke, hakimiyet ve teşkilattır.
✦ Türk-İslam devletlerinde hükümdarların egemenlik belirtileri hutbe, sikke, tuğra, arma, unvan ve çetr gibi sembollerdir.
✦ Selçuklularda şehzadelerin yönetim tecrübesi edinmeleri için sancak sistemi yürürlüğe sokulmuştur.
✦ Selçuklu şehzadeleri (melik) bir eyalete gönderildiklerinde, yaşları küçükse yanlarına yönetimden anlayan deneyimli komutanlar (atabeyler) verilirdi.
✦ Veraset sisteminde belirsizlik Orta Asya Türk devletleri gibi Selçuklu devletlerini de olumsuz yönde etkilemiş, sık sık taht kavgaları çıkmış, böylece devlet otoritesi zayıflamıştır.
✦ Devlet işleri Büyük Divan'da (Divan-ı Saltanat) kurulunda görüşülüp karara bağlanmıştır. Büyük divanın dışında ona bağlı alt divanlar da bulunmaktadır.
✦ Selçuklularda atabeyliğin lalalık, iktanın dirlik olarak Osmanlılarda varlığını sürdürmesi kurumsal olarak Türk devletlerinin birbirlerinden etkilendiklerini gösterir.
✦ Anadolu Selçukluları uç sınır bölgelerinde güvenliği ve otoriteyi sürdürmek için "yurtluk" uygulamasına yönelmişlerdir.
✦ Kervansaray yapımının ağırlık kazanması ticaret hacmini genişletmek amacıyla doğrudan ilişkilidir.
✦ Selçukluların düşük gümrük tarifesi uygulamaları ticareti geliştirmeye yöneliktir.
✦ Anadolu Selçuklularında zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunun kanıtı Loncaların gruplara ayrılarak kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesidir.
✦ Anadolu Selçuklularında Gayrimüslimlere inanç özgürlüğü tanınması, hoşgörüye dayanan bir siyaset izlendiğine kanıttır.
✦ Türklerde, eğitim medreselerde yapılmaktadır. Medreseler bugünün üniversiteleri niteliğindedir. En önemlisi Büyük Selçuklular döneminde vezir Nizamülmülk'ün Bağdat'da açtığı Nizamiye Medresesi'dir.
✦ Karahanlılar Döneminde edebi dil olarak Türkçe kullanılmış ve önemli eserler verilmiştir. Kaşgarlı Mahmut Divan- ü Lügati't Türk, Yusuf Has Hacip - Kutatgu Bilig, Edip Ahmet - Atabetü'l Hakayık, Ahmet Yesevi Divan-o Hikmet gibi. Divan-ü Lügati't Türk, EI-Mukledi Billah'a takdim edilmiştir. Kutatgu Bilig, Uluğ Kara Buğra Han'a takdim edilmiştir.
✦ Türk-İslam uygarlığında resim ve heykel yapımının yasaklanması minyatür, oymacılık, kakmacılık gibi süsleme sanatlarının gelişmesine, hat sanatının öne çıkmasına neden olmuştur.
✦ Moğolların parçalanmasıyla Altın Ordu, İlhanlı, Çağatay ve Kubilay gibi devletler kurulmuştur.
✦ Abbasilere son veren, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesinde etkili olan Moğol uzantısı devlet İlhanlılar'dır.
✦ Mısır'da kurulan Türk-İslam devletleri Tolunoğulları, Akşitler, Eyyübiler ve Memlükler'dir.
✦ Saltuklular, Artuklular, Mengücekler, Danişmentler ve Çaka Beyliği Malazgirt Savaşı sonrasında kurulan ilk beyliklerdir.
✦ Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören, Türkçeyi resmi dil ilan eden ve Osmanlıyı en çok uğraştıran beyliktir. Kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak gören Türk-İslam devleti Harzemşahlar'dır.
✦ İlk Türk-İslam devletlerinde hakimiyet kurulan coğrafi bölge sebebi ile donanma gelişmemiştir.

türk islam tarihi kpss, türk islam tarihi özet, türk islam tarihi tyt, ilk türk islam devletleri özet, ilk türk islam devletleri pdf, türk islam tarihi ve uygarlığı testOrtalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Türk İslam Tarihi Özet

Türk İslam Tarihi Özet
Türk İslam Tarihi Özet