İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III çöz.İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III çöz. İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III online çöz

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III Çöz

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III çöz. İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III çöz

Online İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Test III Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin faydaları arasında yer almaz?

Soru 2


I. Külliye

ll. Türbe

lll. Medrese

Türk-İslam devletlerinde görülen yukarıdaki yapılardan hangileri yerleşik yaşama sahip olduklarının kanıtıdır?

Soru 3


Selçuklular Dönemi'nde hem hastaların tedavi edildiği hem de tıp doktoru yetiştirilen merkezlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Büyük Selçuklularda yöneticiler ile Türkmenler arasındaki bağların zayıflamasına aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

Soru 5


I. Osmanlılar

ll. Karahanlılar

lll. Büyük Selçuklular

Yukarıdaki Türk-İslam devletlerinin hangilerinde sultan dini bakımdan halifeye, halife de siyasi bakımdan sultana bağlıdır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde kullanılan ordu ile ilgili kavramlardan biri değildir?

Soru 7


I. Karahanlılar

ll. Gazneliler

lll. Selçuklular

Yukarıdaki devletlerden hangilerinde hatun devletin yönetim kadrosunda resmen yer almaktadır?

Soru 8


Türk - İslam devletlerinde camilerin etrafında görülen dini, sosyal ve kültürel yapı topluluklarına ne ad verilir?

Soru 9


Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Dönemi'nde Celali takvimin hazırlanması;

I. Mali amaçlı çalışmalara yer verilmiştir.

ll. Bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

lll. Matematik ve astronomiyle uğraşılmıştır

durumlarından hangilerini doğrudan kanıtlar niteliktedir?

Soru 10


- İlk defa burslu öğrencilik sistemini uyguladılar.

- Ribat adı verilen kervansaraylar inşa ettiler.

- İlk düzenli posta örgütünü kurdular.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisine aittir?

Soru 11


Büyük Selçuklu Devleti'nde iç ve dış yazışmaları yürüten divan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Türk-İslam devletleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde l.de verilenin ll.ye ortam hazırladığı savunulamaz?

Soru 13


I. Harzemşahlar

ll. Memlükler

lll. Karahanlılar

Yukarıdaki devletlerden hangileri veraset sistemini uygulamamışlardır?

Soru 14


I. Tek tanrılı inanca sahip olunması

II. Ölümden sonraki hayata inanılması

III. Hatunun yönetimde söz sahibi olması

Eski Türk devletlerinde görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasını kolaylaştırmıştır?

Soru 15


Türk-İslam devletlerinde ordunun ihtiyaçları için toplanan divan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


I. Yuğruş

ll. Ulak

lll. Hacip

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde askerlik ve devlet işlerinden sorumlu Vezir-i Azam'a verilen unvanlar arasında yer alır?

Soru 17


I. Muallim-i Sani - Farabi

ll. Sultan unvanının ilk kez kullanılması - Gazneli Mahmut

lll. Türk-İslam sentezinin ilk örneklerini ortaya koyan devlet - Karahanlılar

İlk Türk-İslam devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

Paylaş

Etiketler: