Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test

Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test

Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test - çöz

Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test soruları cevapları
Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test

Türklerin İslamiyet'i Kabulü TestSoru 1


Oluşturdukları Avasım teşkilatı çerçevesi içerisinde göçebe Türk boylarını Anadolu’ya yerleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bağdat’ta Abbasi Halifelerinin hüküm sürdüğü dönemde Mısır’da;

I. Samanoğulları,

II. Tolunoğulları,

III. İhşitler

devletlerinden hangileri hüküm sürmüştür?

Soru 3


Mısır'da kurulan Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

Soru 4


I. Mısır

II. Filistin

III. Suriye

Yukarıdaki bölgelerden hangileri Tolunoğulları tarafından hâkimiyet altına alınmıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisinde 751 Talas Savaşı’nda yer alan gruplar doğru bir şekilde gösterilmiştir?

Soru 6


Türklerin İslam dinini benimsemesinde,

I. Emeviler,

II. Abbasiler,

III. Tolunoğulları

devletlerinden hangilerinin ırkçı politikaları engelleyici etkide bulunmuştur?

Soru 7


I. Talas Savaşı

II. Bedir Savaşı

III. Hıttin Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangilerinde Türkler İslam dünyasının korunmasında etkili olmuştur?

Soru 8


Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra,

• Değişik alanlarda önemli bilginler yetiştirmeleri,

• İslamiyetin yayılışını hızlandırmaları, faaliyetlerine bakarak,

I. dinî,

II. siyasi,

III. kültürel

alanlarından hangilerinde İslam dünyasına hizmet ettikleri söylenebilir?

Soru 9


Orta Asya'da İslamiyeti resmî din olarak benimseyen ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Mısır

II. Filistin

III. Hicaz

Yukarıdaki bölgelerden hangileri Akşitler tarafından hakimiyet altına alınmıştır

Soru 11


Türklerin İslamiyeti benimsemelerinde,

I. Türklerde de İslamda da Tek Tanrı İnancının olması,

II. Türklerde de İslamda da ahiret inancının olması,

III. Türklerdeki Fetih politikası ile İslamdaki Gaza-Cihad politikalarının benzeşmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 12


I. Memlükler

II. Tolunoğulları

III. Eyyübiler

Mısır’da kurulan yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri Abbasi halifelerini koruma altına almışlardır?

Soru 13


I. Anadolu

II. Hindistan

III. Balkanlar

Yukarıdaki bölgelerden hangilerinde İslamiyetin yayılmasında Türk devletlerinin etkisi olmuştur?

Soru 14


I. Eyyübiler

II. Memlükler

III. Tolunoğulları

Mısır’da kurulan Türk devletlerinden hangileri Haçlı Seferleri ile mücadele ederek İslam dünyasının koruyuculuğunu da üstlenmişlerdir?

Soru 15


Mısır’da hüküm süren,

I. Tolunoğulları,

II. Akşitler,

III. Fatımiler

devletlerinden hangilerinden günümüze ulaşan eserler Türk kültürü eserleri kapsamında değerlendirilmektedir?

Soru 16


I. İslamiyeti farklı bölgelere yaymışlardır.

II. Arapçayı resmi dil ilan etmişlerdir.

III. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dünyasına hizmetleri arasında gösterilebilir?

Soru 17


Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler arasında gösterilmez?

Paylaş

Türklerin İslamiyet'i Kabulü Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bahadir.elm
Doğru: 14
77.7 Puan
bariseko20
Doğru: 12
66.6 Puan
iremelma
Doğru: 6
33.3 Puan