TYT Din İnanç Test

TYT Din İnanç Test

TYT Din İnanç Test - çöz

TYT Din İnanç Test soruları cevapları

TYT Din İnanç Test


Soru 1


“O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir… Egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır...” (Haşr suresi, 22-24. ayetler)

Bu ayetlerden,

I. Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır.

II. Sığınılabilecek yegâne varlık Allah’tır.

III. Allah, ölümden sonra tekrar yaratmaya güç yetirendir.

yargılarından hangilerine varılamaz?

Soru 2


“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr suresi, 9. ayet)

Bu ayetten Kur’an ile ilgili,

I. Bozulmayan tek ilahi kitaptır.

II. İlahi kitapların sonuncusudur.

III. Vahiy yoluyla geldiğinde şüphe yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 3


Allah’a inanmak, kutsal kitaplara ve onları insanlığa ileten peygamberlere de iman edilmesini gerektirir. İlahi mesajları peygamberlere getiren melekelerin varlığına ve bu mesajlarda insanın yaşayacağı bildirilen ahiret hayatına da inanmak bu ilk inancın zorunlu sonucudur. Dolayısıyla Allah inancı başka inanç esaslarını da beraberinde getirir. Bu yüzden Allah’ın varlığını kabul etmelerine rağmen O’nun elçisini veya ilahi mesajları ya da ahiret gününü inkâr edenlerin tutumları Kur’an-ı Kerim’de eleştirilmiştir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


İslam’da meleklerin belli görevlerinin olduğu bildirilmiştir.

Aşağıda isimleri verilen meleklerden hangisinin görevi insanla doğrudan ilişkili değildir?

Soru 5


Allah’ın varlığına ve hesap gününde yaptıklarının hesabını vereceğine inanan birinden;

I. her yerde kendini öncelemek,

II. başkalarının acılarına ilgisiz kalmak,

III. doğru davranışlarda bulunmaya özen göstermek

davranışlardan hangileri beklenmez?

Soru 6


Allah mesajlarını, peygamberlerine vahiy yoluyla bildirmiş, peygamberler de bu mesajları insanlara iletmişlerdir.

Yukarıda verilen ifade, Allah’ın sıfatlarından hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

Soru 7


Kur’an’ın birçok yerinde iman edenlerin son vahiy olan Kur’an’a ve ondan önce diğer peygamberlere vahiy yoluyla gönderilmiş kitaplara iman etmeleri gerektiği vurgulanır.

Bu kitaplarla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

Soru 8


• “Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalancılıkla suçlanmışlardı.” (Âl-i İmrân suresi, 184. ayet)

• “Ey Ehl-i kitap! ‘Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi.’ demeyesiniz diye peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz geldi...” (Mâide suresi, 19. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Vâhid (bir) ve ehad (tek) kavramları Allah hakkında kullanıldığında, “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek ve yegâne varlık” anlamına gelir. Buradaki “bir” herhangi bir sayı dizisinin ilk basamağı anlamında olmayıp Allah’ın, diğer varlıklar gibi parçalardan oluşmuş birleşik bir varlık olmadığını, benzeri ve dengi bulunmadığını ifade eder.

Bu parça aşağıdaki Allah’ın zâtî sıfatlarından hangisinin doğrudan bir açıklaması olabilir?

Soru 10


“Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?” (Gaşiye suresi, 17-20. )

Bu ayetlerden Allah’ın yaratması ile ilgili;

I. İnsanın yaratılanlar üzerinde düşünmesi istenmektedir.

II. Evren incelendiğinde onu yaratanın Allah olduğu görülmektedir.

III. Bütün canlıların özelliklerini kapsadığı için deve örneği verilmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 11


“O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

Paylaş

Etiketler:
TYT Din İnanç Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mehmet tuğu
Doğru: 11
100 Puan
birgül tunc
Doğru: 10
90.9 Puan
lokman i̇len
Doğru: 10
90.9 Puan
özcan ayas
Doğru: 9
81.8 Puan
shinobu
Doğru: 9
81.8 Puan