XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test - çöz

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test soruları cevapları
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) TestSoru 1


Rusya kendisine nüfuz alanı oluşturmak için Osmanlı Devleti'ndeki azınlık isyanlarını destekleyerek Balkanlarda ulus devletlerin kurulmasını sağlamıştır.

Rusya'nın bu politikasından en fazla zarar gören Avrupa devletleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 2


I İdadi - 1869 Maarif Nizamnamesi ile açılan rüştiyeler (ortaokul) üzerindeki okullara verilen ad

II. Sultani - Padişahların erkek çocuklarının eğitim gördüğü yüksek okul

III. Sıbyan Mektebi - Evkaf Nezaretine bağlı ilkokul

IV. Darülfünun - Felsefe, edebiyat, hukuk, tabii ilimler ve matematik eğitimine yönelik fakültelerden oluşan üniversite

V. Mekteb-i İptidai - Maarif Nezareti'ne bağlı ilkokul

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

Soru 3


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında eğitim kurumları açılmış, bununla birlikte medreseler kapatılmamıştır. Ayrıca ilkokul eğitimi zorunlu hale getirilmiştir.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Osmanlı Devleti ile Rusya arasında "Kutsal Yerler Sorunu" aşağıdaki savaşların hangisi öncesinde gündeme gelmiştir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde yönetim şeklinin değiştirilmesine yönelik yapılan faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 6


• Darülelhan

• Darülbedayi

• Sanayi-i Nefise Mektebi

• Musiki Muallim Mektebi

Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde açılan yukarıdaki eğitim kurumları aşağıdaki alanların hangisindeki ihtiyacı karşılamaya yönelik açılmıştır?

Soru 7


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin,

l. Meşrutiyet yönetimine geçme,

II. Osmanlıcılık görüşünü benimseme,

III. Islahat Fermanı'nı ilan etme

faaliyetlerinden hangileri azınlıkların devlete bağlılığını artırmaya yönelik gerçekleştirilmiştir?

Soru 8


1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan devletler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde kaldırılmamıştır?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nde, yüksek dereceli yöneticiler arasındaki iş bölümü aşağıdakilerden hangisiyle daha belirgin hale getirilmiştir?

Soru 11


İngiltere ve Fransa'nın Mehmet Ali Paşa İsyanı'nı bir Avrupa sorunu haline getirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde 1851 yılında mevcut okulların ve açılacak Darülfünun'un ders kitaplarını hazırlama ve bilim akademisi olarak çalışma amacı ile - - - - adıyla bir komisyon kurulmuştur.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 13


Viyana Kongresi'nde, Fransız İhtilali'nin getirdiği fikirlere karşı çıkılarak krallıkların devamı yönünde kararlar alınmış ve bu doğrultuda "Dörtlü İttifak" kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu ittifakta yer almamıştır?

Soru 14


I. Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye

II. Şura-yı Devlet

III. Divan-ı Hümayun

IV. Meclis-i Ali-i Tanzimat

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Tanzimat dönemi kurumları arasında yer alır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi 1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılan Dömeke Meydan Savaşı'nın nedenlerinden biridir?

Soru 16


Osmanlı ve Mısır donanmasının 1827 yılında Navarin Limanı'nda Avrupalı devletler tarafından yakılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


XIX. yüzyılda Osmanlı maliyesinin bozulmasında ve halka ağır vergiler yüklenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Osman Hamdi Bey'in çalışmalarıyla açılan ilk güzel sanatlar okuludur?

Soru 19


1822-1895 yılları arasında yaşayan Osmanlı Devlet adamı, tarihçi ve hukukçusu olan Ahmet Cevdet Paşa - - - adındaki hukuk kitabını oluşturmuş ve - - - - adlı eserinde peygamberlerin hayatı, halifeler dönemi ve II. Murat'a kadarki Osmanlı padişahlarını anlatmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi; Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine geçilmesinin amaçlarından biridir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde, devletin saygınlığını azalttığı savunulabilir?

Soru 22


Osmanlı Devleti'nin ekonomiyi düzeltmek amacıyla yapmış olduğu ıslahatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 23


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen bazı gelişmeler şunlardır:

- İlk kez dış borçlanmaya gidilmesi

- lslahat Fermanı'nın yayımlanması

- Beylerbeyi ve Çırağan saraylarının inşa ettirilmesi

Bu gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

Soru 24


Osmanlı Devleti'nde II. Abdülhamit döneminde Muharrem Kararnamesi çıkarılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararnameyle ortaya çıkan durumlardan biridir?

Soru 25


1815 Viyana Kongresi'nde oluşturulan Dörtlü İttifak devletlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi) Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

trk gnş
Doğru: 25
100 Puan
Mislo
Doğru: 25
100 Puan
kamuflaj
Doğru: 25
100 Puan
Büşra TERZİ
Doğru: 25
100 Puan
AVOUSMAS
Doğru: 25
100 Puan