YKS Tarih Deneme Sınavı 2018

YKS Tarih Deneme Sınavı 2018

YKS Tarih Deneme Sınavı 2018 - çöz

YKS Tarih Deneme Sınavı 2018 soruları cevapları
YKS Tarih Deneme Sınavı 2018

YKS Tarih Deneme Sınavı 2018Soru 1


"İlk çağ medeniyetlerinden Mısırlılar, zamanı ayarlayan çizelgeler oluşturmuş ve güneş yılı esaslı ilk takvimi icat etmişlerdir." diyen bir tarihçinin,

I. Kronoloji

II. Astronomi

III. Antropoloji

gibi tarihe yardımcı bilimlerden hangilerinden yararlandığı söylenebilir?

Soru 2


Avrupa Hun hükümdarı Atilla'ya gönderilen elçilik heyeti içerisinde yer alan Bizans'lı tarihçi Priskos, elçilerin Atilla'nın huzuruna çıkmadan önce, eşi Arıkan tarafından ağırlandığını belirtmiştir.

Bu bilgi Avrupa Hunlarıyla ilgili;

I. Bizans'a siyasi ve askeri üstünlüğünün kabul ettirildiği,

II. Hatunların yönetimle ilgili görevlerinin bulunduğu,

III. Atilla'nın mutlak yetkilere sahip olmadığı

Durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?

Soru 3


Hz. Muhammed Mekkelilere karşı; Bedir Savaşı'nda su kuyularını kontrolünde bulundurmuş, Uhut Savaşı'nda ordunun arkasını dağa vererek bir tepeye okçular yerleştirmiş, Hendek Savaşında ise 6 kilometre uzunluğunda derin bir çukur kazdırmıştır. Bu bilgilere bakılarak, Hz. Muhammed'le ilgili;

I. Farklı savaş stratejileri uygulamıştır.

ll. Savaşlarda coğrafi etkenlerden yararlanmıştır.

lll. Mekkelilere üstünlüğünü kabul ettirmiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Türkiye Selçuklularının yıkılmasından sonra Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin en güçlülerinden olan Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan devletleri, Venedikliler, Memlükler ve Akkoyunlular ile ittifak içinde olmuştur.

Buna göre, Karamanoğulları ile ilgili;

l. Osmanlı Devleti'yle rekabet halindedir.

II. Siyasi gücü Osmanlı Devleti karşısında yeterli değildir.

III. Osmanlı Devleti'ne karşı Hristiyan dünyası ile işbirliği yapmaktan kaçınmamıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde 1866 1867 yıllarında Muhbir ve Tasvir-i Efkar gazeteleri kapatılarak önde gelen yazarları İstanbul'dan sürgün edilmişlerdir.

Osmanlı yöneticilerinin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 6


Yeniçağ Avrupası'nda görülen;

I. Güçlü merkezi ordular kurulması,

II. Fransa ile Kutsal Roma Germen imparatorluğu arasında Hristiyan birliğini sağlama amacıyla mücadeleler yaşanması,

III. Mezhep Savaşları'nın meydana gelmesi

Gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetindeki etkinliğinin artmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 7


Osmanlılarda ll. Mehmet'ten itibaren "Ülke, padişahın malıdır." Anlayışının uygulanmasında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Osmanlı Devlet'inde "Hazine" nin giderlerinin azaltılmasında;

I. Eğitim faaliyetlerinin vakıflar aracılığıyla yerine getirilmesi,

ll. Bazı askeri sınıfların ihtiyaçlarının toprak gelirleriyle karşılanması,

lll. Yeniçerilere cülus bahşişi dağıtılması

Uygulamalarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 9


I.Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı yayımladığı Wilson ilkelerde; "Osmanlı Devleti sınırı içerisinde yaşayan azınlıklara, çoğunlukta oldukları bölgelerde egemenlik hakkı tanınmalıdır."hükmü yer almıştır.

Bu bilgiye göre, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisinin esas alınmak istendiği savunulabilir?

Soru 10


Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Milli Mücadele taraftarlarının aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin uluslararası alanda daha az etkili olduğu savunulabilir?

Soru 11


Halkçılık, bütün vatandaşların kanun karşısında eşit tutulmasını esas alır.

Türkiye'de aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsenmesinin, halkçılık ilkesindeki bu esasın yerleşmesine daha fazla katkı sağladığı savunulabilir?

Soru 12


Birinci TBMM döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ulusal egemenlikle ilgili olduğu savunulamaz?

Soru 13


-Erzurum Kongresi, doğudaki bölgesel cemiyetler tarafından toplanmıştır.

-Sivas Kongresi'nin toplanması kararı Amasya Genelgesi'nde yer almıştır.

Toplanma şekillerindeki faklılığa rağmen bu iki kongrede de ulusal nitelikte benzer kararlar alınmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 14


Demokrasi, halkın kendi iradesiyle kendisini yönettiği bir rejimdir. Bu rejim herkesin düşüncelerini rahatlıkla ortaya koyabileceği bir ortam hazırlar.

Bu bilgilere bakılarak

Birinci TBMM' nin;

I. "Meclisin üstünlüğü" ilkesini benimsemesi,

ll. Ulusçuluğu esas alması,

lll. "Güçler Birliği" ilkesini uygulaması

Özelliklerinden hangilerinin demokratik anlayışın gereği olduğu savunulabilir?

Soru 15


Birinci TBMM döneminde kurulan istiklal Mahkemelerinin üyeleri, TBMM içinden seçilmiş ve hukukçu olma şartı aranmamıştır.

Bu uygulamanın;

I. Laik hukuk sistemine geçme,

ll. Etkili ve hızlı kararlar alınmasını sağlama,

lll. Ülke yönetiminde meclisi tek yetkili güç haline getirme

Amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

Paylaş

YKS Tarih Deneme Sınavı 2018 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

EsmaNur
Doğru: 15
100 Puan
ceynur
Doğru: 15
100 Puan
beyazs
Doğru: 15
100 Puan
demengin
Doğru: 15
100 Puan
Alara subaşı
Doğru: 15
100 Puan
YKS TYT Tarih Testleri