YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi

YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi

YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi - çöz

YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi soruları cevapları
YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi

YKS Felsefe Ahlak Felsefesi TestiSoru 1


Kant'a göre bir eylemin ahlaki ve iyi olabilmesi için onun, ödevin sonucu olması gerekir. insanın gerçek amacı, akıllı ve özgür bir varlık. olarak kendisine düşen ödevi yerine getirmektir. O, insanın iradesinin de, eyleminin de kesin ölçüsünün hiç ­bir koşula bağlanmamış olan ödev olmasını ister.

Kant'a göre bir eylemin ahlaki olmasının ölçütü nedir?

Soru 2


Sokrates: "Bilgi, insanları doğru eyleme, bilgisiz­lik yanlış eyleme götürür. Bilginin yolunu izleyen erdemli ve mutlu olur. Öyleyse ahlaklılıkla mutlu­luk aynı şey demektir.'' görüşünü savunur.

Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in bu görüşüne uygundur?

Soru 3


Farabi'ye göre bilgi, insana eylemlerini oluştura­cağı yasayı verir. İnsanın bu bilgiye uygun hare­keti iyi, uygun olmayan hareketi kötüdür. Farabi şu sözlerle bu görüşünü tamamlar: "Söz konusu bilgiye uygun hareket et ki, hem kendin hem de başkaları için iyi olanı yapmış olasın."

Farabi'nin bu görüşleri aşağıdaki felsefi alan­lardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 4


Ahlak felsefesi, insanın eylemleriyle ilgili problemler üzerinde düşünmenin, bu problemlerin gerek­li kıldığı sorulara cevap aramanın bir sonucudur.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin ele aldığı problem alanını belirtir?

Soru 5


Ahlak felsefesi, belli toplumlarda veya belli dö­nemlerde ortaya çıkmış ahlak kurallarıyla değil, ahlakın temelinin ne olduğuyla, farklı ahlak kural­ları arasında seçim yapmamızı belirleyen ölçütle­rin neler olabileceğiyle ilgilenir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak fel­sefesinin cevaplamaya çalıştığı sorulardan bi­ri değildir?

Soru 6


"Aklın olmadığı yerde, insan yaşamaktan zevk alamaz. Yaşamın zevklerine düşüncesizce kendi­ni kaptıran insan mutlu olamaz. Mutluluk, özü ge­reği ruhun değişmez bir sükunet içinde olmasın­dan başka bir şeyde bulunmaz."

Bu görüş, felsefenin bölümlerinden daha çok hangisiyle ilgilidir?

Soru 7


Erdem, duru düşünmeye, kendi kendini dizginle­yebilmeye, istek dengesine dayanır. Erdeme götüren bir kılavuz vardır. Onun sayesinde dolambaçlı yollara sapmaz, varacağımız yere gecikme­yiz. Bu, "orta yol"dur.

Bu parçaya göre erdeme ulaşmanın koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Sartre'a göre, kişinin eylemlerini belirleyen ev­rensel bir ahlak yasası yoktur. Çünkü kişi, değer­lerini kendisi yaratır, kurallarını kendisi koyar ve onlara uyar.

Bu parçada Sartre, evrensel ahlak yasasının olmayışını öne sürerken aşağıdakilerden han­gisini dayanak almaktadır?

Soru 9


Ahlak alanı, "iyi" kavramının belirleyiciliğinde insanın toplumsal bir varlık olarak sorumluluklarını tartışır ve insana davranış açısından bugünüyle ve geleceğiyle ilgili doğruları göstermeye çalışır.

Bu parçada ahlakın aşağıdaki niteliklerinden hangisi söz konusu edilmektedir?

Soru 10


Hiç tanımadığı bir çocuğun, olası bir kaza duru­munda otomobilin altında kalmasını önlemek için kendisini tehlikeye atan kişi, bunu görev bildiği için yapmıştır.

Bu parçadaki kişi aşağıdakilerden hangisine uygun davranmıştır?

Soru 11


Beni çevreleyen, beni sınırlayan, beni belirleyen her şeyden sıyrılmışsam, yani belirlenmişliklerim­ den kurtulmuşsam, o oranda da özgürüm de­mektir.

Bu sözleri söyleyen kişi özgürlüğü aşağıdaki­lerden hangisine bağlamaktadır?

Soru 12


Yaşam kendini kurma, kendini var etme kavgası­dır. insan yaptıklarından ve ne olduğundan so­rumludur. Çünkü, kendi özünü kendisi koyar. De­ğerlerini kendisi yaratır, kurallarını kendisi koyar ve onlara uyar.

Bu parçaya dayanarak insanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Paylaş

YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selin
Doğru: 12
100 Puan
figendilek
Doğru: 12
100 Puan
gurbet hangül
Doğru: 12
100 Puan
Nihal akay
Doğru: 12
100 Puan
recepalan
Doğru: 12
100 Puan
YKS TYT Felsefe Testleri