YKS Felsefeyle Tanışma Testi

YKS Felsefeyle Tanışma Testi

YKS Felsefeyle Tanışma Testi - çöz

YKS Felsefeyle Tanışma Testi soruları cevapları
YKS Felsefeyle Tanışma Testi

YKS Felsefeyle Tanışma TestiSoru 1


Felsefenin varlık nedenlerinden biri, dogmaları ve bunlarla temellendirilen geleneksel inanışları sorgulamaktır. Düşüncenin dogmatik inançlardan ayrıldığı nokta, insanlık için yeni bir aşamayı sim­gelemektedir. Bu yolla özgün çözümlere ulaşılır.

Bu parça aşağıdakilerden hangisini destekle­mektedir?

Soru 2


Filozof, varlık hakkındaki görüşünü kendine özgü bir düşünce sistemi içinde ortaya koyar. Bu ne­denle bütün felsefe sistemleri filozofların kişiliklerini yansıtır.

Bu parçada felsefenin hangi özelliğine yer ve­rilmiştir?

Soru 3


Özgünlük, kendisini daha çok insan ve toplumla ilgili alanlarda gösterir. Filozof, problemlere ba­karken ister istemez üyesi olduğu toplumun ya da savunduğu düşüncenin etkisi altındadır. Bun­dan dolayı felsefede, tamamen objeye bağlı bili­min objektifliğinden söz edilemez. Felsefe, filozofun damgasını taşır, eseri kendisine bağlıdır. Felsefedeki özgünlük, filozofun eserlerdeki damga­sıyla anlaşılır.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Soru 4


İnsan kendini, içinde bulduğu bu şaşırtıcı dünya­nın anlamını, yaşamın ve kişisel varlığının amacı­nı bilmek ister. Yaşamın amacı nedir ve nasıl ya­şanmalıdır? Felsefe bu tür sorulara kesin yanıtlar bulmak için değil, onlar üzerinde düşünmek, ak­la yakın görünen yanıtları gözden geçirmek için çabalar. Felsefe için kısaca, 'Ruhun, evren üzerin­deki serüveninin bir tasviridir.' denilebilir.

Bu parçaya göre felsefe ile ilgili aşağıdakiler­den hangisi söylenebilir?

Soru 5


"Yaşamın amacı nedir?" "Bir şeyi doğru ya da yanlış kılan nedir?" "Güzellik nedir?" türünden felsefi sorular üzerinde düşünme, aşağıdaki­lerden hangisinde işlevseldir?

Soru 6


Felsefe, bilimlerin sonuçlarından yararlanarak varlık hakkında tümel bir açıklama yapar; bilimlerin belirli ve sınırlı varlık alanlarını bir varlık bütünlüğü içinde birleştirerek tümel bir dünya görüşü ortaya koyar.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Soru 7


Felsefe, gerçeği arama çabasının ürünüdür.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bu amacı­na uygun bir etkinliktir?

Soru 8


Felsefe, insanın kendisi, yaşamı, bilgisi, toplum, dünya ve evrene ilişkin sorular üzerinde düşün­mesiyle ortaya çıkan bir disiplindir. Felsefi bir soruyu cevaplamak için yapılması gereken, düşünmektir. Cevap yolu eylemden değil, düşünceden geçer.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin ele aldığı konulardan biri değildir?

Soru 9


Felsefe; insanı, evreni, değerleri anlamak için sürdürülen en geniş araştırma çabası, birleş­tirici ve bütünleştirici bir açıklama gayretidir. Felsefe; kişinin kendisini ve çevresini anla­ma, açıklama çabasıdır.

Yukarıda verilenlere göre, aşağıdakilerden han­gisi felsefenin amacı olamaz?

Soru 10


Felsefe, düşünme etkinliği olarak bilgelik veya bilginin peşinden koşmak ise bir değeri vardır. Felsefe, maddi kazanç vermese de, insana ma­nevi kazanç, yani düşünme çeşitliliği verir. Felsefe, ruh güzelliği sağlar, mutluluğu amaçlar. Kısaca felsefe yaşama sanatını öğretir.

Bu parçada daha çok aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?

Soru 11


Felsefede filozof, ortaya koyduğu düşünce sistemini aklın ve mantığın denetimi altında oluşturur. Bu nedenle felsefe sistemleri kendi içinde çelişki taşımaz.

Bu parçada felsefe sistemlerinin hangi niteliği üzerinde durulmuştur?

Soru 12


Felsefe, genel olarak varlığın ne olduğunu sorgular. Onun niteliğini, ilk neden ve ilkelerini araştırır. Varlık felsefesi, bu konularda sorulan sorulara çeşitli şekilde cevaplar verir; "Varlık vardır, yoktur, oluşumdur, düşüncedir, maddedir." gibi.

Bu durum felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

Paylaş

YKS Felsefeyle Tanışma Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kutupyildizim09
Doğru: 12
100 Puan
yakup.onat
Doğru: 12
100 Puan
Febek
Doğru: 12
100 Puan
edanurbal
Doğru: 12
100 Puan
znr özcn
Doğru: 12
100 Puan
YKS TYT Felsefe Testleri