İslam Tarihi TestOnline İslam Tarihi Test

İslam Tarihi Test çöz. İslam Tarihi Test soruları çöz. İslam Tarihi Test online çöz

İslam Tarihi Test Online Çöz

İslam Tarihi Test güncel sorular

İslam Tarihi Test Çöz
İslam Tarihi Test soruları ve cevapları

Soru 1


İslam tarihinde Hz. Osman zamanında; Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak islamiyet'i yeni benimseyen yerlere dil bilimcilerle birlikte gönderilmiştir. Hz. Osman'ın bu tutumunun,

I. Arapçanın kullanımının yaygınlaşması,

II. başkentin Medine'den başka bir şehre taşınması,

lll. farklı islami anlayışların ortaya çıkması durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 2


Hz. Muhammed, çocukluk döneminde dedesi Abdülmuttalib'le birlikte Mekke'nin idaresiyle ilgili toplantılara katılırdı. Hz. Muhammed bu toplantılarda, Mekke idaresinin inceliklerini öğrenme ve şehirde yaşayan ailelerin başkanlarını yakından tanıma imkanını bulmuştur.

Bu bilgilere göre, Hz. Muhammed'in yetiştiği çevrenin peygamberlik döneminde O'na,aşağıdaki alanların hangisinde avantaj sağladığı savunulabilir?

Soru 3


Emeviler döneminde halifeleri korumak amacıyla özel muhafız birlikleri oluşturulmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?

Soru 4


İslam tarihinde Hayber'in fethi sonrasında, Müslüman olmayan erkeklerden askerlik yapmamaları karşılığında cizye vergisi alınmaya başlanmıştır.

Bu bilgiye göre, cizye vergisinin alınmasında;

I. İslamiyel'in yeni fethedilen bölgelerde yayılması,

II. hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesi,

III. Müslüman olmayanların güvenliğinin devlet tarafından sağlanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


İslam Devleti'nin ilk dönemlerinde bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler olmazken, Emeviler ve Abbasiler bu alanlarda çalışmalar yapmış ve önemli eserler vermişlerdir.

Bu farklılığın temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 6


İslam dünyasında zamanla Abbasi halifeliğinden farklı olarak, Endülüs Emeviieri ve Şii Fatımi halifelikleri de ortaya çıkmıştır.

Bu bilgiye bakılarak İslam dünyası ile ilgili;

I. Siyasi birlik sağlanamamıştır.

II. Yönetimde yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır.

III. İslamiyat yeni yayılma alanları bulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


İslamiyet'ten önce Araplar, her yıl her türlü kavga ve çekişmenin yasak olduğu aylarda Mekke yakınlarındaki Ukaz panayırında bir araya gelirlerdi. Bu panayırda sanat ürünlerini sergiler, ihtiyaç duydukları malların değişimini yaparlardı. Edipler ve şairler ise, halka hitap eder ve şiirlerini okurlardı.

Yukarıdaki bilgilere göre, İslamiyet'ten önce Arapların aşağıdakilerden hangisinde verilen alanlarda faaliyetlerde bulundukları savunulabilir?

Soru 8


Emevi halifesi Abdülmelik döneminde;

- ilk Arap parasının bastırılması,

- Arapçanın resmi dil ilan edilmesi

gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 9


Emevilerin ırkçı politikaları, Arap olmayan Müslümanların kendi milletlerinin üstünlüğünü ortaya koymak için çalışmalar yapmalarına neden olmuştur.

Bu durumun Emevi Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

Soru 10


Abbasiler döneminde idari alandaki işlere İranlılar, askeri alandaki görevlere ise daha çok Türkler atanmıştır.

Bu bilgiye dayanılarak;

I. İslamiyat'in farklı milletler tarafından benimsendiği,

II. Abbasilerin yönetim ve askeri alanda güçsüz olduğu,

III. İslam medeniyetine farklı kültürlerin katkıda bulunduğu

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

Soru 11


Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesi üzerine, ülke toprakları büyük illere ayrılarak valiler tarafından idare edilmeye başlanmıştır.

Bu değişikliğin aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan sorunları çözmeye yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 12


Abbasi Devleti, Erneviierden daha uzun süre varlığını devam ettirmesine rağmen, siyasi alanda Emeviler kadar güçlü olamamıştır.

Bu duruma Abbasilerin;

I. önemli fetih hareketlerinde bulunmamaları,

II. bilimsel faaliyetlere önem vermeleri,

III. toprakları üzerinde farklı Müslüman devletlerin kurulması

özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Paylaş

Etiketler: