YKS Tarih Testi Soruları

YKS Tarih Testi Soruları

YKS Tarih Testi Soruları - çöz

YKS Tarih Testi Soruları soruları cevapları
YKS Tarih Testi Soruları

YKS Tarih Testi SorularıSoru 1


Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devletlerinde me­likler vilayetlere idareci olarak gönderilmişlerdir.

Bu uygulama ile meliklerin;

I. idari,

ll. siyasi,

lll. askeri alanlarından hangilerinde daha iyi yetişmeleri amaçlanmıştır?

Soru 2


1815 yılında toplanan Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletler, Fransız ihtilali'nin yaydığı; eşitlik, adalet, hürriyet, milliyetçilik gibi fikir akımlarına karşı mücadele kararı almışlardır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Soru 3


Müslüman ülkeler arasında kurulan İslam Konferansı Örgütü;

I. israil'in işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi­ni sağlama,

ll. üye ülkeler arasında ekonomik kalkınmaya yöne­lik çalışmalar yapma,

lll. islam dünyasında siyasi birliği sağlama

amaçlarından hangilerine yönelik faaliyetlerde bu­lunmuştur?

Soru 4


- ABD'nin Batı dünyasının liderliğini üstlenmek için yaptığı ilk açık girişimdir.

- SSCB'nin yayılmacı siyasetine karşı bir önlem ni­teliğindedir.

Yukarıda özellikleri verilen uluslararası girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Türk-istam devletlerinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İslamiyet'in kabulü ile ortaya çıkmamıştır?

Soru 6


Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki mutlak egemenlik hakkını aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde son kez kullanmıştır?

Soru 7


Avrupanın ------------- sonucunda zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren -------------sınıfı oluşmuştur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunları ile Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türklerde olağanüstü kurultayın toplanmasının gerekçeleri arasında yer almaz?

Soru 10


• Malazgirt Savaşı

• Mohaç Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki savaşların or­tak sonuçlarından biridir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 12


Sultan ll. Abdülhamit tarafından Doğu Anadolu'daki aşiretlerden oluşturulan Hamidiye Alayları aşağıdakilerden hangisinin önlenmesine yönelik olarak kurulmuştur?

Soru 13


Aşağıdaki devletlerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı kararı ile kurulmuştur?

Soru 14


I. Sened-i İttifak'ın yapılması

ll. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

lll. Kanun-ı Esasi'nin kabul edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde Batı tarzı ıslahatları içermez?

Soru 15


I. Şeyhülislam

II. Kazasker

III. Reisü'l küttab

IV. Müderris

V. Kadı

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ilmi­ye sınıfına mensup yöneticilerden biri değildir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki askeri sınıflardan biri değildir?

Soru 17


İttihat ve Terakki Partisi, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkması üzerine Meclis-i Mebu­san'ı kapatarak hükümetin denetlenmesini engellemiştir?

Soru 18


I. İlk Türk-İslam eserlerini oluşturmuşlardır.

ll. Yönetirnde ikili teşkilat anlayışını uygulamışlardır.

III. Haçlı Seferleri sonucunda yıkılmışlardır.

Yukarıdakilerden hangileri Karahanlılarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 19


Fatih döneminde; Kuzey Anadolu'daki Amasra, Sinop ve Trabzon ele geçirilmiş, Azak Denizi çevresindeki Kefe, Menküp ve Azak kaleleri Cenevizlilerden alınmış ve Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.

Fatih'in bu faaliyetlerinin sonuçları arasında aşağı­dakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini olumsuz yönde etkilediği savunulamaz?

Paylaş

Etiketler: yks, sosyal, bilimler, deneme, sınavı
YKS Tarih Testi Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

denyz_07
Doğru: 18
90 Puan
Ahmet Can Alanc
Doğru: 18
90 Puan
ezgipa
Doğru: 17
85 Puan
ceynur
Doğru: 16
80 Puan
Enes Eral
Doğru: 16
80 Puan
YKS TYT Tarih Testleri