YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4

YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4

YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4 - çöz

YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4 soruları cevapları
YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4

YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4Soru 1


Erzurum Kongresi'nin toplanmasında,

I. Ermeni ve Rumların zararlı faaliyetleri,

II. Mondros Mütarekesi'nde 24. maddenin yer alması,

III. Doğu illerinin birliğini sağlama düşüncesi gibi durumlar etkili olmuştur.

Bunlardan hangileri, azınlıkların dış güçlerce desteklendiğinin doğrudan kanıtı olabilir?

Soru 2


Amasya Genelgesi'nde yer alan,

I. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

II. Ulusun sesini duyuracak bir kurul oluşturulmalıdır.

III. Askeri ve idari teşkilatlar kesinlikle dağıtılmayacaktır.

kararlarından hangileri işgallere karşı silahlı direnişe geçileceğinin en açık belirtisidir?

Soru 3


Alaşehir Kongresi,

I. manda fikrine sıcak bakılması,

II. bölgesel direnişin sağlanması,

III. düşmana karşı savunma cephesi kurulması ve desteklenmesi

kararlardan hangileriyle Sivas Kongresi’nden ayrılır?

Soru 4


Mondros Mütarekesi'nin 24. maddesi, Doğu illerinin Ermenilerce işgaline ortam hazırlamış; itilaf devletlerinin doğuda bir Ermeni Devleti kurma düşünceleri Ermenileri harekete geçirmiş ve Doğu illerine saldırılar düzenlemelerine neden olmuştur.

Buna göre,

I. itilaf devletleri işgallerde azınlıkları kullanmışlardır.

II. Anadolu işgal tehtidinde kalmıştır.

III. itilaf devletleri işgalleri kolaylaştırmak istemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Erzurum Kongresi'nde, "Vatan bir bütündür parçalanamaz." kararının alınmasında,

I. kurtuluş çareleri aranması,

II. azınlıkların bağımsızlık çalışması,

III. işgallerin başlaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 6


Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ndeki,

I. bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere uyarıda bulunma,

II. milli birlik ve beraberlik sağlanması yolunda bir adım atma,

III. Milli Mücadele hareketini kurumsal hale getirme ve millete maletme

amaçlarından hangilerini Sivas Kongresi'nin toplanmasıyla gerçekleştirdiği söylenebilir?

Soru 7


Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

I. işgallere karşı miting ve protestolar yapılmalıdır.

II. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalık verilemez.

III. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Yukarıdakilerden hangilerinin Türk halkına bir sesleniş olduğu söylenebilir?

Soru 8


Erzurum Kongresi'nde, "Kuvay-ı Milliye'yi etken, milli iradeyi hakim kılmak esastır." kararı alınmıştır.

Buna göre,

I. Milli bağımsızlık benimsenmiştir.

II. Hem itilaf devletlerine, hem de İstanbul Hükümeti'ne karşı çıkılmıştır.

III. Azınlık haklarına ilk kez tepki gösterilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Amasya Genelgesi'nden sonra, "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmalıdır." şeklinde seslendirilen düşüncenin gerekçesi,

I. lstanbul'un fiilen işgal altında bulunması,

II. Osmanlı Hükümeti'nin baskı altında bulunmasından dolayı görevlerini yapamaması,

III. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

Soru 10


Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları'nı onaylayarak, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan milli kararlara devlet olarak sahip çıkmıştır. itilaf devletleri bu durum karşısında lstanbul'u işgal ederek Mebusan Meclisi'ni kapatmıştır.

Buna göre Mebusan Meclisi'nin,

I. seçimle açılmış olması,

II. Milli Mücadele'yi desteklemesi,

III. İstanbul'da toplanmış olması

özelliklerinden hangileri, itilaf devletlerinin meclisi kapatarak ulusal iradeye saygılı olmadıklarının göstergesidir?

Soru 11


Misak-ı Milli Kararları'nda,

- Halkın oyları ile Anavatana katılma kararı alan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse yeniden halk oylaması yapılacaktır.

- Batı-Trakya'nın geleceği halk oylaması ile belirlenecektir.

maddelerinin yer almasında,

I. buralarda nüfus çoğunluğunun Türk olması,

II. demokratik yöntemlerin kullanılmak istenmesi,

III. halkın yönetime katılmak istememesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 12


Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan 1919'da askeri ve sivil görevlilere emir verme yetkisiyle 9. Ordu Müfettişliği'ne atanmıştır.

Buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın,

I. Milli Mücadele hareketini başlatması,

II. halk tarafından lider olarak benimsenmesi,

III. askerlik mesleğinden istifa etmesi

durumlarından hangilerinin işgalci güçlerin çıkarları ile celistiği söylenebilir?

Soru 13


Mustafa Kemal Paşa, Türk milletini kurtarmak yolundaki kararını, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra Adana'da Yıldırım Orduları Grup komutanı olarak bulunduğu zaman vermiştir.

Atatürk ile ilgili bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz?

Soru 14


Misak-ı Milli'de yer alan, "Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında olacaktır." kararı ile,

I. insanlar arası eşitliği,

II. azınlıklara baskı uygulanacağı,

III. azınlıklara hak verilmeyeceği

durumlarından hangilerini göstermeyi amaçladığı söylenebilir?

Paylaş

YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gamze atsz
Doğru: 14
100 Puan
eymenutku
Doğru: 14
100 Puan
trk gnş
Doğru: 14
100 Puan
batuhan zi
Doğru: 12
85.7 Puan
mehmet omaç
Doğru: 12
85.7 Puan