YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III

YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III

YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III

YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III - çöz

YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III soruları cevapları
YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III


Soru 1


II. Mehmet'in,

I. bilim adamlarını desteklemesi,

II. Sahn-ı Seman medreselerini açması,

III. İstanbul'daki Türk nüfusunu artırmaya çalışması

faaliyetlerinden hangileri Osmanlı'nın eğitim seviyesini geliştirmek amacıyla yapıldığı söylenebilir?

Soru 2


Kanuni dönemindeki iç isyanlardan bazıları şunlardır:

I. Tımarlarının elinden alındığını ileri süren Kalenderoğlu isyanı

II. Memlük Devleti'ni yeniden kurmak isteyen Canberdi Gazali isyanı

III. Sadrazamlık beklerken Mısır'a vali olarak tayinini beğenmeyen Ahmet Paşa isyanı

Yukarıdaki isyanlardan hangilerinin siyasi nedenlerden dolayı ortaya çıktığı söylenebilir?

Soru 3


Osmanlı Devleti, Fransa'da, İspanyol yanlısı Katolik Birliği'ne karşı Kalvencileri savunmuş, Doğu Akdeniz ticaretinin merkezi Marsilya, Katolik Birliği'ni destekleyince de Osmanlı sultanı Marsilya'nın ticari ayrıcalıklarını kaldırmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili,

I. Avrupalı devletlere verdiği ticari ayrıcalıkları politik bir araç olarak kullanmıştır.

II. Avrupadaki gelişmelere taraf olmaktan kaçınmıştır.

III. Avrupalı devletlerle hep savaş halindedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Fatih dönemindeki,

I. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi

II. Cenevizlilerin elinden Amasra'nın alınması,

III. İsfendiyaroğulları Beyliği'ne son verilerek Sinop'un alınması

gibi fetihlerden hangilerinin Karadeniz'i bir Türk denizi haline getirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nin sınırları Kuruluş döneminden Yükselme döneminin sonlarına kadar sürekli genişlemiştir.

Buna göre,

I. Ülke nüfusu artmıştır.

II. Vergi gelirleri artmıştır.

III. Otoriteyi sağlamak kolaylaşmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6


II. Mehmet döneminde,

I. Trabzon Rum lmparatorluğu'na son verilmesi

II. Akkoyunlu Devleti'nin, Otlukbeli Savaşında yenilgiye uğratılması,

III. Karamanoğulları Beyliği'nin elindeki Konya ve Karaman'ın alınması

faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu Türk birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 7


XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. Hristiyanlara din ve inanç konularında serbestlik tanınması,

II. Din adamlarının halkı çıkarları doğrultusunda kullanamaması,

III. Hristiyan halkın kilisenin baskılarına karşı korunması

durumlarından hangilerinin Osmanlı Hıristiyanlarının Reform hareketlerinden etkilenmemelerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 8


Fatih, İstanbul'un fethinden sonra Venediklilere ekonomik ve diplomatik ayrıcalıklar tanımıştır.

Buna göre Fatih bu tutumla,

I. Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya karşı birleşmesini engelleme,

II. Anadolu Türk birliğini sağlama,

III. Ülkede ticareti canlandırma

durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?

Soru 9


Osmanlı Yükselme dönemi padişahları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10


Fatih devrinde Ege ve Karadeniz' de yapılan faaliyetlerden Venedik, ekonomik ve siyasi açıdan zarar görmüştür. Bu yüzden ilişkiler bozulmuş ve bu durum iki devlet arasında 16 yıl süren savaşlara neden olmuştur.

Buna göre,

I. Fatih, Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışmıştır.

II. Osmanlı Devleti ve Venedik'in çıkarları birbirine ters düşmüştür.

III. Osmanlı Devleti, Ege ve Karadeniz'de güvenliği sağlamaya çalışmıştır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 11


İstanbul'un fethiyle ortaya çıkan,

I. Anadolu ve Balkanlar'ın denetim kolaylığını sağlaması,

II. stratejik öneminin olması,

III. Akdeniz su yollarına hakim olması

durumlarından hangileri İstanbul'un başkent yapılmasının nedenlerinden olduğu söylenebilir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde görülen,

I. İspanya'da zulüm ve baskıya uğrayan Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi,

II. Portekizlilerin Müslümanlara baskısı nedeniyle Hint Deniz seferlerinin yapılması,

III. Almanya'da Reform hareketleri sonucu ortaya çıkan Protestanların desteklenmesi

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin lslam dünyasının siyasi ve dini lideri olduğunun doğrudan kanıtı sayılabilir?

Soru 13


Sokullu, Don-Volga Kanal Projesi ile Don ve Volga nehirlerini bir kanal ile birleştirerek Karadeniz'den Hazar Denizi'ne Osmanlı donanmasını ve ticaret gemilerini geçirmeyi düşünmüştür.

Osmanlı Devleti bu projeyle,

I. İran savaşında donanmadan yararlanma,

II. İpek Yolu ticaretini geliştirme,

III. Akdeniz ticaretini canlandırma

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulamaz?

Soru 14


Hint Deniz seferlerinde,

I. İslam Devleti'ne yardım etme,

II. Portekizlilerin deniz hakimiyetine son verme,

III. Hint Deniz ticaret yolunu açma

hedeflerinden hangilerinin sadece ekonomik amaçlar güdülmediğinin göstergesi sayılabilir?

Soru 15


Kanuni Sultan Süleyman döneminde Almanyadaki Protestan prenslerine gönderilen bir mektupta Kanuni, Luther taraftarı prenslerin papaya karşı çıkışlarını son derece haklı görerek onlara destek vaadetmiştir.

Kanuni, bu politikayla,

I. Avrupa'daki dini özgünleştirme,

II. Hıristiyan dünyasının birlik olmasını engelleme,

III. Avrupa'daki dinden kaynaklanan gelişmelerin önündeki engelleri kaldırma

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

Soru 16


Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde meydana gelen,

- Karadeniz'in kuzeyindeki önemli kalelerin alınması,

- Suriye ve Mısır'ın fethedilmesi,

- Portekizlilerle Hint Deniz seferleri sırasında savaşılması

gelişmelerinin,

I. İslam birliğini sağlama,

II. önemli ticaret yollarını ele geçirip ve koruma,

III. Avrupa hakimiyetini kurma

amaçlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?


Testin Enleri

yakup.onat
Doğru: 16
100 Puan
Zeliha1128
Doğru: 15
93.7 Puan
hasanakdepe
Doğru: 15
93.7 Puan
Gokdemir
Doğru: 14
87.5 Puan
sözelci
Doğru: 14
87.5 Puan
YKS Tarih Testleri