YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi

YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi

YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi - çöz

YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi soruları cevapları
YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi

YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları TestiSoru 1


Rusya'nın kışkırtmaları Balkan ulusları üzerinde etkili ol­ muş, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan birle­şerek Osmanlıya savaş açmışlardır. 1. Balkan Sava­şı'ndan sonra Osmanlı Devleti Balkanlardaki egemenliği­ni büyük ölçüde kaybetmiş, Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.

Buna göre;

I. Balkan uluslarının 1. Balkan Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını kazandığı

ll. Rusya'nın Balkanları ele geçirdiği

lll. Osmanlının Balkanlardaki egemenliğinin sarsıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı padişahının cihat ilan etmesine karşılık, Araplar bağımsızlık düşüncelerinin et­kisiyle Osmanlılara karşı savaştılar.

Buna göre Osmanlı Devleti'nde;

I. Milliyetçilik

ll. islamcılık

lll. Osmanlıcılık

fikir akımlarından hangilerinin başarısızlığa uğradığı söylenebilir?

Soru 3


Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarabilmek için çeşitli fikir akımları ortaya atılmıştı. Bunlardan biri olan Osmanlıcılığa göre; Osmanlı topraklannda yaşayan herkes dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı hak ve yetkilere sahip olacaktı. Böylece Osmanlı birliği sağlanarak, devlet yıkıl­ maktan kurtulacaktı. Ancak Balkan Savaşları'ndan ön­ce bağımsızlıklarını kazanan devletler Osmanlı'nın zayıf halinden faydalanarak Osmanlı'ya savaş ilan etmiştir. Verilenlere bakılarak;

I. Osmanlıcılık fikrinin başarısızlığa uğradığı

II. Balkan uluslarının Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı

lll. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanmaktan başka amaçları olmadığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Osmanlı Devleti italya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine Avrupalı devletlerden arabuluculuk yapmasını is­tedi. Ancak önceden italya ile anlaşan Avrupalı devletler tarafsızlıklarını ilan etti. Osmanlı Devleti, Mısır İngiliz İş­galinde olduğundan kara yoluyla Trablusgarp'a yardım ulaştıramadı. Buna göre;

I. Osmanlının Avrupalı devletler tarafından yalnız bırakıldığı

ll. İngiltere'nin sömürgecilik amaçları doğrultusurıda ha­reket ettiği

lll. Osmanlı topraklarının parçalanma sürecinin başladı­ğı

Soru 5


italya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce Trablusgarp'ta­ ki italyanlara kötü davranıldığını, Osmanlı'nın bölgeyi uygarlık alanında geri bıraktığını ileri sürdü. Bu durum;

I. İtalyanların Trablusgarp'ı işgallerine haklılık kazan­dırmaya çalıştığı

ll. Osmanlının Kuzey Afrika topraklarına önem vermediği

lll. Osmanlının Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybettiği

yargılarından hangilerini kanıtlamaktadır?

Soru 6


1. Balkan Savaşı'ndan önce 65.000 civarında Osmanlı askeri terhis edilmiştir. Rusya'nın Kafkaslara yığınak yapması üzerine bu bölgeye önemli miktarda kuvvet gönderilmiştir. Buna göre; 1. Savaş sırasında Osmanlı askeri gücünün zayıf olduğu

ll. Rusya'nın Osmanlıyı zor duruma soktuğu

lll. Savaşın başarısızlıkla sonuçlandığı

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 7


Almanya I. Dünya Savaşı'ndan yenik devlet olarak ayrılmış ve bu savaş sonucunda Versay antlaşmasını imza­lamıştır. Bu antlaşma Almanya için çok ağır şartlar içer­mekteydi. Bu antlaşma sonucunda;

I. Uzlaşmacı ll. Saldırgan lll. Yayılmacı

Almanya'nın nasıl bir politika izlediğini söyleyebiliriz?

Soru 8


Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanın­da savaşa girmiştir. Bu süreçten sonra İngiltere ve Rusya'ya karşı yeni cepheler açılmıştır. Bu durumun sebep olduğu gelişmelerin;

I. Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri almıştır.

ll. Rusya Panislavist politikasında başarılı olmuştur.

lll. Savaş geniş alanlara yayılmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri olduğu söylenebilir?

Soru 9


Wilson ilkelerindeki bir maddeye göre "Her millet kendi kaderini kendi belirleyecektir. Fakat bazı milletler, kendi kendilerini yönetemediklerinden bu uluslara yardım edi­lecektir." Bu maddenin;

I. Ulusal egemenlik düşüncesine

ll. Himayeci politikanın ortaya çıkmasına

lll. Açık diplomasinin uygulanmasına yukarıdakilerden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 10


Wilson ilkeleri yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmamasını, bu devletlerin milliyet esasına göre yeniden yapılandırılmasını ve çıkar sorunlarına barışçıl yollarla çözüm bulunmasını istemiştir. Buna göre, bu ilkelerde;

I. Ulusal devlet anlayışına

ll. Toprak işgaline

lll. Uluslararası barışa yukarıdakilerden hangilerine karşı olunduğu söylen­ebilir?

Paylaş

YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yakup.onat
Doğru: 10
100 Puan
ozanyldz23
Doğru: 10
100 Puan
begüm95
Doğru: 10
100 Puan
trk gnş
Doğru: 9
90 Puan
uygar
Doğru: 5
50 Puan
YKS TYT Tarih Testleri