Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II çöz.Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II çöz. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II online çöz

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II Çöz

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II çöz. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II çöz

Online Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II Soruları çöz

Soru 1


Olgu: Siyasal birlik, bir ülkenin veya bir bölgenin tamamının tek güç tarafından yönetilmesidir.

Durum:

- İyon; birbirinden bağımsız şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

- Sümer; her şehir patesi denilen ayrı bir kral tarafından yönetilmiştir.

- Hitit; krallar siyasi güçleri arttıkça feodal beyliklerin egemenliklerine son vermişlerdir.

- Yunan; şehir devletleri arasında sürekli savaşlar yaşanmıştır.

Bu bilgilere göre hangi uygarlıklarda siyasal birliğin güçlendiğinden söz edilebilir?

Soru 2


Yunanistan'da,

I. ülkenin tarıma elverişli olmaması,

Il. ticaret ve sanayinin gelişmesi,

III. nüfusun artmasıyla toprak ihtiyacının artması

gelişmelerinden hangilerinin kolonicilik faaliyetlerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 3


Her biri bağımsız bir devlet olan İyon şehirleri önceleri krallar tarafından yönetilmekteydi. Daha sonra asiller, kralları ortadan kaldırarak devlet yönetimini ele geçirdiler. Zamanla ticaret yaparak zenginleşen ve güçlenen halk, asillerin yönetimine son vererek, seçimle oluşturdukları meclis aracılığı ile devleti yönetmeye başlamışlardır.

Bu bilgilere göre İyon şehirlerinin tarih boyunca,

I. mutlakiyet,

Il. teokrasi,

III. oligarşi,

IV. demokrasi

yönetim biçimlerinden hangileri ile idare edildikleri ileri sürülebilir?

Soru 4


İlk Çağda,

I. Urartular kendilerine ait hiyeroglif (resim) yazısını,

II. Persler Asur çivi yazısını, 

III. Lidyalılar ve İyonyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak yukarıdaki medeniyetlerden hangilerinin ulusalcı bir anlayış benimsediği söylenebilir?

Soru 5


İlk Çağda,

I. Hititlerde kralın baş rahip, baş yargıç ve baş komutan olması,

Il. Perslerin posta teşkilatını oluşturmaları,

III. Romalıların Anadolu'da yollar yapmaları

durumlarından hangilerinin merkezi otoritenin güçlenmesine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 6


Pers Kralı Daryus, ülkeyi satraplık denilen yirmi hükumete ayırıp, hepsinin başına birini koydu. Egemenliği altında bulunanları, ırklarına göre bölüp ayırarak her birini vergiye bağladı. Bu ayrımı yaparken kimi zaman komşu olanları birleştirdi kimi zaman da sınır komşusunu atlayıp daha uzakta kalan bir milleti şu ya da bu ırka bağladı.

Heredot'un Perslerin devlet yönetimi ile ilgili verdiği bilgileri okudunuz.

Perslerin bu politika ile aşağıdakilerden hangisini hedefledikleri savunulamaz?

Soru 7


Kağıt, mürekkep, barut, pusula ve matbaa gibi birçok yenilik Çinliler tarafından icat edilmiştir.

Buna göre,

I. Çinliler Doğu ve Batı kültürlerini kaynaştırmıştır.

Il . Çinliler dünya kültür ve uygarlığının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

III. yerleşik yaşam ilk önce Çin'de başlamıştır

. yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 8


Batı Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan paraların önemli bir kısmında Lidya Krallığı'nın arması olan aslan başına rastlanmıştır.

Bu durum Lidyalılarla ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Soru 9


Asurlular ticaret kolonileri kurduktan sonra Anadolu'ya ilk yazıyı getirmişlerdir.

Bu bilgilere bakarak,

I. Anadolu'da tarihi devirler Asurluların etkisiyle başlamıştır.

II. Asurlular, Anadolu kültürü içinde erimişlerdir.

III. Asurlular, Anadolu'yu tamamen istila etmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 10


Alacahöyük'te yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarlarda elbiseler, süs eşyaları, maden ve topraktan yapılmış kaplar, boğa ve geyik heykelleri bulunmuştur.

Bu bilgilere göre Alacahöyük'te,

I. ticaret faaliyetlerinin gelişmesi,

II. sanatsal çalışmaların yapılması,

III. madenlerin işlenmesi

durumlarından hangilerine doğrudan olmaz?

Soru 11


Mısırlıların,

I. güneş yılı esaslı ilk takvimi yapmaları,

Il. hiyeroglif denilen resim yazısını kullanmaları,

III. ölülerini mumyalamaları

faaliyetlerinden hangileri astronomi alanında ilerlemelerinin sonucudur?

Soru 12


Tarih boyunca Anadolu birçok kavmin göç ve istilasına uğramış, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Anadolu'nun,

I. Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü durumunda olması,

Il. verimli topraklara ve uygun iklim koşullarına sahip olması,

III. kara ve deniz ticaret yollarının birleştiği bir noktada yer alması

özelliklerinden hangileri bu duruma ortam hazırlamıştır?

Paylaş

Etiketler: