YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test

YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test

YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test

YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test - çöz

YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test soruları cevapları
YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test


Soru 1


Gaznelilerde yönetici kadronun Türklerden oluşmasına rağmen, halkın büyük bölümünü Hindu ve Afganlıların oluşturmasının aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilediği savunulamaz?

Soru 2


Büyük Selçuklular, Anadolu’da fetihlerde bulunan komutanlara fethettikleri bölgeleri kılıç hakkı olarak vermişlerdir.

Bu uygulamanın;

I. merkezi otoritenin güçlenmesi,

II. feodal yapılanmaların ortaya çıkması,

III. özel mülkiyet anlayışının halk arasında yaygınlaşması

durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 3


Selçuklu sultanlarının, ülkenin değişik yerlerinde medreseler kurdurarak bu medreselerde çeşitli bilim adamlarını görevlendirmeleri aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

Soru 4


I. Kümbet

II. Medrese

III. Cami

Yukandakilerden hangileri Türklerin İslam dünyasına kazandırdığı mimari eserler arasında yer alır?

Soru 5


Karlukların, Müslüman olmamalarına rağmen Araplarla birleşerek Talas Savaşı’nda Çin’e karşı mücadele etmelerine aşağıdakilerden hangisi ortam hazırlamıştır?

Soru 6


Türk - İslam devletlerinde hükümdar soyundan gelen hanedanın erkek üyelerinin, ülkenin değişik bölgelerinde yönetici olarak görevlendirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

Soru 7


Aşağıdaki Türk - İslam mimari eserlerinden hangisi Karahanlılara alt değildir?

Soru 8


Türk - İslam bilginlerinden ibni Sina'nın “Kanun" adlı eseri Avrupalılar tarafından Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.

Bu bilgiye göre;

I. Tıp bilimi Türk devletlerinde ortaya çıkmıştır.

II. Batı dünyası Türk - İslam kültüründen yararlanmıştır. 

III. Türk devletlerinde bilim adamlarından yönetim alanında yararlanılmıştır,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Selçukluların, Orta Asya ve Kafkasiardan gelen göçebe Türk boylarını Bizans sınırına yerleştirmeleri;

I. sınır güvenliğini sağlama,

II. Anadolu'nun etnik ve kültürel yapısını değiştirme,

III. Abbasi halifelerini koruma

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

Soru 10


I. Kutadgu Bilig

II. Siyasetname

III. Satuk Buğra Han Destanı

Yukarıdaki Türk - İslam eserlerinden hangileri Karahanlılara aittir?

Soru 11


Selçuklu sultanlarının din ve ırk ayrımı yapmadan boş arazileri halka dağıtmaları aşağıdakiierden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

Soru 12


Gazneliler döneminde Firdevsi’nin Sultan Mahmut için yazdığı fakat, bu eserde İranlılann fazla övülmesinden dolayı Sultan Mahmud’un tepki gösterdiği eser aşağıdakllerden hangisidir?


Testin Enleri

yakup.onat
Doğru: 12
100 Puan
sedaatdill
Doğru: 12
100 Puan
aslannnnnn
Doğru: 11
91.6 Puan
paradigma
Doğru: 11
91.6 Puan
Febek
Doğru: 10
83.3 Puan
YKS Tarih Testleri