Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test - çöz

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test soruları cevapları
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon TestSoru 1


Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi "Yönetimin Fonksiyonları (Temel İşlevleri)"ndan biri değildir?

Soru 3


Klasik dönemin göz ardı ettiği insan unsurunu inceleyen, insan davranışı, kişiler arası ilişkiler, grupların oluşması, grup davranışlarını ön plana çıkaran, Yönetim Yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


"Bir organizasyonda sahip olunan mevki ya da role dayalı, sahip olunan mevki ve yetki sonucu kişinin elde ettiği güç", örgütsel güç türlerinden hangisini ifade eder?

Soru 5


Aşağıda verilenlerden hangisi "Çağdaş liderlik tarzları"ndan biri olan "Karizmatik Lider"in sahip olduğu özelliklerden arasındadır?

Soru 6


I. Yöneltmede danışmalı bir sistem kurulmalıdır.

II. Yönetici, ayrıntı içinde boğulmamaya dikkat etmelidir.

III. İyi bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemi kurulmalıdır.

IV. Görev sorumluluğu gelişmeyen kişiler örgütten uzaklaştırılmalıdır.

Yukarıdaki verilenlerden hangileri, yöneticilerin etkin bir yöneltme yapabilmesi için gerekli olan koşullardandır?

Soru 7


İnsan dâhil tüm üretim faktörlerini en verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan, "Bilimsel Yönetim Yaklaşımı"nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Organizasyonlarda “birlik ruhu, hakkaniyet, çalışanların ödüllendirilmesi ve iyi ücret, iş bölümü” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Y teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?

Soru 10


"Bölüm veya daire amirleri, genel sekreterler, daire amirleri ve yardımcıları", hiyerarşik yapıya göre sınıflandırılan hangi tür yöneticilerdir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin oynadığı karar verici rollerden biri değildir?

Soru 13


Aşağıda verilenlerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?

Soru 14


"Her şeyin doğru yerinde ve doğru zamanda olması" Fayol’un yönetim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

Paylaş

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test sorularını online çözebilirsiniz.