Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular

Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Testleri 2022 kategorisi Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular çöz.Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Testleri 2022 kategorisi Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular online çöz

Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular Çöz

Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Testleri 2022 kategorisi Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular çöz. Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular çöz

Online Yurtdışı Öğretmenlik Mesleki Bilgi Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Temel matematik işlemlerini öğrencilerine öğreten bir öğretmen, her öğrencinin ebeveynleri ile alışverişe giderek alınan ürünlerin toplam fiyatını hesaplamalarını, kasada ödeme esnasında para verip üstünü almalarını ve hesaplarının doğruluğunu kontrol etmelerini istemiştir.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine daha uygundur?

Soru 2


Bir öğretmen, matematik dersinde kesirler konusunu işlerken sırasıyla kesirlerle ilgili kavram ve tanımları öğrencilerine anlatmıştır. Sonrasında kesirlerde işlemlerle ilgili kuralları vermiş ve çok sayıda örnek soru çözerek öğrencilerde anlamlı bir öğrenme sağlamaya çalışmıştır.

Buna göre bu öğretmenin öğretim sürecinde kullandığı strateji, yaklaşım veya model aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği bir öğretim süreci özelliği değildir?

Soru 4


Mesut’a berber demek onu anlatmak için yetersiz kalır. Gözleriyle görüp de elleriyle yapamayacağı saç yoktur. O aynı zamanda bir sanatçı! Öyle bir el-göz koordinasyonu var ki zihninde tasarladığını rahatlıkla saça yansıtır.

Çoklu Zekâ Kuramı’na göre bu paragrafta Mesut’un hangi zekâ alanlarına yönelik özellikleri vurgulanmaktadır?

Soru 5


Tam Öğrenme Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen temel ögelerden değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana yönelik bir öğrenme ürünüdür?

Soru 7


Dünya hızla değişiyor, hâliyle eğitim de bundan nasibini alıyor. Bireyleri her zaman düzenli biçimde bir araya toplamak bazen ekonomik olmayabiliyor bazen ise tamamen imkânsız oluyor. Bu ise eğitimin zaman ve mekândan bağımsız daha esnek modellerle yürütülmesini gerekli kılıyor. Bu sebeple tüm eğitmenlerin bu esnek modellere göre kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi eğitimcilerin kendilerini geliştirmesi gereken öğretim modellerinden biridir?

Soru 8


Öğrenmeyle ilgili sorunlarım var zannediyordum. Hatta bir ara üniversitenin bana göre olmadığını bile düşünmeye başlamıştım. Sonra farkettim ki ben kendimi tanımıyormuşum. Neyi nasıl öğrenebileceğimin, yeterliliklerimin farkında değilmişim. Önce öğrenmeyi öğrendim ve çalışma alışkanlıklarımı değiştirdim. Bugün geldiğim noktada bana başarımın sırrını soruyorlar. “Kendinizin farkında olun!” diyorum.

Bu paragrafta aşağıdaki üst düzey düşünme becerilerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Soru 9


Katılımcılara önceden duyurulmuş bilimsel bir konu hakkında araştırma ve incelemeler gerçekleştirilir. Bunlar arasından seçilenler farklı oturumlarda belirli sürelerle tebliğ, bildiri ya da poster şeklinde sunulur.

Paragrafta uygulama süreci anlatılan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Vatan sevgisi konusunda bir öğretim etkinliği planlayan Mustafa Öğretmen, sınıfta üç tane çalışma masası oluşturmuş ve öğrencileri üç gruba ayırmıştır. Birinci masada şiir yazılmasını, ikinci masada poster hazırlanmasını ve üçüncü masada ise bilgilendirici bir afiş hazırlanmasını planlamıştır. Tüm gruplar yer değiştirecek ve her öğrenci üç masada da çalışma şansı yakalayacaktır. Bu sayede öğrenciler başlamış bir işe katkı sunma ve ilerletme becerisi edinebileceklerdir.

Buna göre Mustafa Öğretmen’in uygulamayı planladığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdaki öğretim model, yöntem veya tekniklerden hangisinin yaparak yaşayarak öğrenme ve yaşama yakınlık ilkelerinin hayata geçirilmesine katkısı en azdır?

Soru 12


Olgu ve bilgiler arasındaki bağlantı ve ilişkileri görsel bir şema ile sunarak kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi hedefleyen bir öğretmenin aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisini kullanması daha uygundur?

Soru 13


Aşağıdaki uygulamalardan hangisi İş Birliğine Dayalı Öğretim Modeli’nin ilkelerine uygun değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinin uygulama sürecindeki avantajlarından biri değildir?

Soru 15


Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından hangisi beyin fırtınası tekniğine uygundur?

Soru 16


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 18


2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’a göre Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu aşağıdakilerden hangisinin koordinatörlüğünde kurulmuştur?

Soru 19


2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’a göre seçim esas ve usulleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre “Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek” görev ve yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’nın hangi hizmet birimine aittir?

Soru 21


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biri değildir?

Soru 22


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre örgün eğitim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 23


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre kariyer basamaklarında yükselmede sicil, 100 tam puan üzerinden yapılan bir değerlendirmede sınav puanının yüzde kaçını oluşturur?

Soru 24


5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre gemi adamları ve uçak mürettebatına verilecek belgelerin şekil ve muhtevası aşağıdaki bakanlıklardan hangilerince müştereken tespit edilir?

Soru 25


5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlerle, yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları Türkiye’ye dönüşlerini teminen kaç ay süre ile uzatılır?

Paylaş

Etiketler: